Country outlook
Market area:
Industry:

CSR-taustamuistio/Uruguay

25.01.2019
Taustamuistiossa on tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta Uruguayssa ja siitä, mitä Uruguayssa toimivien tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen.

1) Yleistilanne

Uruguayn olosuhteet ovat ulkomaisille investoinneille varsin suotuisat ja Suomella on maassa kokoonsa nähden merkittävä taloudellinen painoarvo metsäsektorin investointien kautta. Maa on sekä taloudellisesti että poliittisesti Latinalaisen Amerikan vakaimpia, ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vapautta sekä oikeuksia kunnioitetaan yleisesti. Lisäksi korruptiota esiintyy verrattain vähän. Naapurimailla Argentiinalla ja Brasilialla on suuri vaikutus Uruguayn taloudelliseen tilanteeseen. Maassa järjestetään vuonna 2019 presidentinvaalit, mutta suuria muutoksia poliittisiin linjoihin ei odoteta.

a) Järjestäytymisvapaus

Uruguayn perustuslaki turvaa rauhanomaisen ja aseettoman järjestäytymisen. Edellytyksenä on, että järjestäytymisestä ei aiheudu yleistä häiriötä eikä uhkaa terveydelle tai turvallisuudelle. Myös ammattiyhdistystoiminnan vapaus tunnustetaan perustuslaissa sekä vuonna 2006 säädetyssä erillisessä laissa, joka kieltää myös ammattiyhdistystoimintaan perustuvan syrjinnän.
Ammattiyhdistykset ovat Uruguayssa vahvoja ja järjestäytymisprosentin arvioidaan olevan 25,0 % - 30,1 %. Liitoilla on merkittävää vaikutusvaltaa poliittisiin päätöksiin etenkin nykyisen vasemmistohallituksen kaudella. Järjestäytymis- sekä neuvotteluvapautta kunnioitetaan myös käytännössä.
Kansallinen ammattiliittojen keskusjärjestö PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 1983 ja siihen kuuluu yli 400 000 jäsentä. PIT-CNT:n rinnalle perustettiin vuonna 2015 rinnakkainen ja itsenäinen keskusjärjestö CSGU (Confederación Sindical y Gremial del Uruguay). 

b) Korruptio ja lahjonta

Uruguay sijoittui Transparency International -järjestön vuoden 2017 korruptiota mittaavassa luokituksessa (Corruption Perceptions Index) sijalle 23, mikä on Latinalaisen Amerikan maidenkorkein sijoitus. Oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan ja instituutiot toimivat avoimesti. Korruptiosyytteitä käsitellään aktiivisesti.
Julkisia hankintoja säätelee selkeä lainsäädäntö, joka edellyttää oikeudenmukaista ja avointa kilpailuttamista. Uruguayn lainsäädäntö kieltää julkisten virkamiesten lahjusten tai muiden asioiden käsittelyyn vaikuttavien maksujen ottamisen, ja tapaukset ovat harvinaisia. 
Korruption riski on vähäinen niin oikeus- kuin poliisilaitoksessakin. Oikeuslaitoksen edustajiin kohdistuva lahjonta on harvinaista. Oikeuslaitoksen itsenäisyys on taattu perustuslaissa ja periaate toimii tehokkaasti myös käytännössä. 
Huomionarvoista kuitenkin on, että oikeusjärjestelmä toimii melko hitaasti ja tehottomasti. Lisäksi vuonna 2018 Uruguayssa alkoi korruptiotutkinta, joka liittyy naapurimaa Argentiinan entisen presidentti Christina Fernandez de Kirschnerin hallitukseen; varojen arvellaan liikkuneen maiden välillä virkamiesten välityksellä. 

c) Lapsityövoima

Uruguayn lainsäädännön mukaan työskentely on 15 vuotta täyttäneille sallittua, mutta luvanvaraista. Lasten ja nuorten instituutti INAU myöntää 16−17-vuotiaille luvan työskentelyyn harkintansa mukaan. Vuonna 2004 astui voimaan uusittu lapsia ja nuoria koskeva laki (El Código de la Niñez y Adolescencia en Uruguay), jonka mukaan 16−17-vuotiaat eivät saa työskennellä yli 6 tuntia päivässä eivätkä yövuorossa. Tähän ikäluokkaan kuuluvat nuoret eivät myöskään saa työskennellä vaarallisiksi luokitelluissa työtehtävissä.
Yhdysvaltojen lapsityötä käsittelevän raportin mukaan Uruguayssa työskenteli vuonna 2016 noin 32 000 alle 15-vuotiasta lasta. Heistä 59,1 % työskentelee palvelualoilla, 28, 4 % maatalouden parissa, ja 12,5 teollisuusaloilla (1). Yleisesti ottaen lapsityön määrä on laskussa.

d) Pakkotyö ja ihmiskauppa

Ihmiskauppa kielletään Uruguayn lainsäädännössä. Uruguay on ratifioinut pakkotyövoiman lakkauttamista koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen sekä YK:n ihmiskaupan ehkäisemiseen tähtäävän sopimuksen. Maa on myös osapuolena Amerikan valtioiden järjestön (OAS) kansainvälistä lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa koskevassa sopimuksessa.
Yhdysvaltain ulkoministeriön vuosittaisen ihmiskaupan tilanteesta kertovan raportin (Trafficking in Persons Report) mukaan vuonna 2018 Uruguay on ihmiskaupan lähtö-, läpikulku- ja kohdemaa. Uhrit ovat erityisesti naisia ja tyttölapsia sekä jossain määrin trans-henkilöitä. Pakottamista seksityöläisiksi tapahtuu sekä kotimaassa että ulkomailla. Erityisesti Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin olevia naisia on joutunut ihmiskaupan uhreiksi Uruguayssa. Maahan muuttaneet siirtotyöläiset, jotka työskentelevät etenkin kotiapulaisina, maataloudessa sekä puutavarateollisuudessa, ovat alttiimpia joutumaan pakkotyön uhreiksi.
Valtio pyrkii työskentelemään pakkotyötä ja ihmiskauppaa vastaan, uhrien auttamiseksi sekä rikoksien kattavammaksi tuomitsemiseksi. Walk Free Foundation -järjestön vuoden 2018 Global Slavery Indexin arvion mukaan Uruguayssa on tällä hetkellä 4 000 modernin orjakaupan uhria. Tämä tarkoittaa noin 0,1 prosenttia maan väestöstä; ihmiskaupan ja pakkotyön uhrien määrä on viime vuosina vähentynyt. 

e) Palkkaus

Vähimmäispalkka otettiin Uruguayssa käyttöön vuoden 1969 lakiuudistuksen myötä. Sen tarkka määrä tarkistetaan aina kunkin vuoden inflaation mukaisesti. Viime vuosien aikana vähimmäispalkka on tyypillisesti noussut yli 10 prosentilla vuosittain ja vuonna 2011 jopa 25 prosentilla. Vuonna 2018 minimipalkka on 13 340 Uruguayn pesoa (joulukuussa 2018 noin 410 USD) ja vuoden 2019 tammikuussa se nostetaan 15 000 pesoon (noin 460 USD). Inflaatio oli maan kansallisen tilastoinstituutin (INE) mukaan 6,2  % vuonna 2017 ja sen arvioidaan olevan noin  7,6 % vuonna 2018.
INE:n mukaan vuonna 2018 noin 23 % Uruguaylaisista työskentelee harmaan talouden piirissä (2). Harmaan talouden jalansija on kuitenkin heikentynyt maassa kuluneiden vuosien aikana: muutama vuosi sitten harmaan talouden piirissä oli lähes 30 % väestöstä. Epävirallisen sektorin työntekijät jäävät ilman työlakien tarjoamaa suojaa sekä virallisen työsuhteen tarjoamia sosiaalietuuksia.
Palkkataso on alhaisin nuorilla, naisilla sekä alhaisen koulutustason omaavilla henkilöillä. Lisäksi palkkatasossa on alueellisia eroja maaseudun tulotason ollessa alhaisempi. Minimipalkan varassa elävien henkilöiden määrä on kuitenkin viime vuosikymmenen aikana vähentynyt ja u

f) Syrjintä

Uruguayn lainsäädäntö kieltää syrjinnän etnisen taustan, ihonvärin, uskonnon, kansalaisuuden, fyysisten ominaisuuksien, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muiden vastaavien syiden perusteella. Lisäksi maa on allekirjoittanut mm. YK:n syrjimisen kieltävät sopimukset.
Uruguayssa on Etelä-Amerikan maista suurin keskiluokka ja Maailmanpankki luokittelee maan yhteiskunnan epätasa-arvoisuuden tason alhaiseksi. Etnisellä taustalla ja sukupuolella on kuitenkin vaikutusta tuloihin. Tilastokeskus INEn vuoden 2018 tilaston mukaan noin 10,5 % naisista oli työttömänä. Vastaava prosenttiluku miehien kohdalla on 7,8. Lisäksi naiset ansaitsivat vuonna 2017 yhä noin 26 % vähemmän kuin saman koulutuksen saaneet miehet (3).
Huomionarvoista syrjinnänvastaisessa työssä on lokakuussa 2018 kongressissa hyväksytty translaki, jota on tituleerattu pioneerityöksi myös kansainvälisesti.

g) Työaika

Uruguayssa pyritään tällä hetkellä työpäivänlyhennykseen. 40 tunnin työviikkoa ajavat sekä metalliliitto että ammattiliittojen kattojärjestö PIT-CNT. Nykyinen lainsäädäntö sallii teollisuudessa työskenteleville korkeintaan kahdeksan tunnin päivittäisen sekä 48 tunnin viikoittaisen työajan. Tämä tarkoittaa enimmillään kuutta työpäivää viikossa. Asetettuja tuntirajoja on paikallisella sopimuksella mahdollista muokata siten, että työpäivät ovat arkipäivinä yhdeksän tunnin mittaisia ja kestävät lauantaina vastaavasti kolme tuntia. 
Lisäksi työntekijän kanssa on mahdollista paikallisesti sopia esimerkiksi viisipäiväisestä työviikosta; näin työviikko on yhden päivän lyhyempi, mutta työpäivät ovat vastaavasti pidempiä. Tuntimäärien muutoksista on siis mahdollista sopia joustavasti työntekijän ja työnantajan välillä. 16−18-vuotiaat työntekijät voivat kuitenkin vain huoltajansa suostumuksella työskennellä yli kahdeksan tuntia päivässä. 
Lainsäädäntö asettaa 44 tuntia kaupan alan suurimmaksi mahdolliseksi viikoittaiseksi työajaksi. Muuten säädökset ovat enimmäkseen samat kuin teollisuudessa. Teollisuudessa työskenteleviin toimistotyöntekijöihin sovelletaan kaupan alan säädöksiä 44 tunnin suurimmasta viikoittaisesta työajasta.
Kaupan alalla työpäivä voi olla joko jatkuva tai järjestetty siten, että työskentely keskeytetään muutamaksi tunniksi kesken päivää. Jos työntekijä työskentelee yhtämittaisesti koko työpäivän, hänen täytyy olla mahdollista pitää neljän tunnin jälkeen vähintään puolen tunnin tauko. Jos työpäivä suoritetaan kahdessa osassa, keskeytyksen tulisi olla noin 2−2,5 tunnin mittainen. 

h) Työturvallisuus ja -terveys

Uruguayn lainsäädännössä asetetaan erilaisia velvoittavia toimia turvallisten työolosuhteiden takaamiseksi ja muun muassa vaaditaan, että riskialttiit työolosuhteet tarkistetaan aina tarpeen vaatiessa. Työnantajan täytyy tarkkailla työstä aiheutuvia työntekijöiden terveydentilan muutoksia ja pyrkiä minimoimaan riskit. Uruguay on myös ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta sekä terveyttä koskevat sopimukset. Erityistä uhkaa tai vaaraa eri syistä aiheuttavia työtehtäviä varten on säädetty erillisiä normeja; tämä koskee esimerkiksi kemianteollisuutta. 
Työtapaturmat ovat viime vuosina vähentyneet huomattavasti valtion kiristettyä lainsäädäntöä sekä rangaistuksia yrityksille, jotka eivät noudata turvamääräyksiä. Uruguayn valtion vakuutuspankin (Banco de Seguros del Estado, BSE) mukaan työtapaturmia vuonna 2017 tapahtui 33 218 kappaletta (4).
Työministeriö järjestää tarkastuksia työpaikoilla työturvallisuuden varmistamiseksi sekä tarjoaa vuodesta 2017 lähtien mahdollisuuden ilmoittaa työpaikalla tapahtuvista rikkeistä myös sähköisesti. Vuonna 2017 valtion tarkastuksia suorittava osasto IGTSS vastaanotti 16 200 konsultaatiota liittyen pitkälti palkkauksen, työpaikan turvallisuuteen tai työntekijöiden oikeuksien puutteeseen (5).

i) Maankäyttö

Laki 18038 maa-alueiden ja kiinteistöjen hallinnasta uudistettiin vuonna 2008. Laissa säädetään maa-alueiden sekä kiinteistöjen kestävästä käytöstä ja niistä huolehtimisesta sekä esimerkiksi ympäristön, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä vaatimuksista. Laki asettaa rangaistukset maa-alueiden tai kiinteistöjen anastuksesta, luvattomasta käytöstä tai huolellisen käytön vaatimusten laiminlyömisestä. Lisäksi laissa säädetään maa-alueiden ja kiinteistöjen omistajuuden määrittelystä.
Uruguay on jaettu 19 hallintoalueeseen, ja kunkin hallintoalueen hallitus vastaa maankäytön lainsäädännön toteutumisesta ja lainrikkomuksista rankaisemisesta.

j) Ympäristönsuojelu ja teollisuusonnettomuudet

Uruguay on allekirjoittanut useita kansainvälisiä sopimuksia ympäristönsuojelusta, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen huhtikuussa 2016. Ympäristöstä on viime vuosien aikana muodostunut yksi hallituksen prioriteeteista.
Vuonna 2001 Uruguayssa tuli voimaan ympäristönsuojelua koskeva laki 17.283 (La ley general de protección del medio ambiente). Laissa säädetään mm. ilmanlaadun tarkkailusta, vesistöjen, maa-alueiden, biologisen monimuotoisuuden ja rannikkoalueiden suojelusta sekä maisemansuojelusta. Lisäksi laissa säädetään ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelystä sekä luonnonvarojen kestävästä käytöstä.
Tavoitteena on lisätä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä ympäristönsuojelussa sekä vahvistaa koulutusta ja tiedottamista ympäristökysymyksistä. Hallituksen energiapolitiikka on vuodesta 2005 keskittynyt etenkin energiantuotannon omavaraisuuden lisäämiseen sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Tavoitteissa on edistytty huomattavasti ja nykyisin yli 26% käytetystä energiasta tuotetaan tuulivoimalla, mikä on korkein lukema koko Latinalaisessa Amerikassa.
Tuulivoimaa täydentävien biomassan, vesivoiman ja aurinkoenergian avulla Uruguay on onnistunut tyydyttämään lähes 100% (98% vuonna 2017) kokonaisenergiantarpeestaan uusiutuvilla energialähteillä (6). Erityisesti tuulivoiman käyttöä pyritään kasvattamaan myös tulevaisuudessa. 

k) Turvahenkilöstön käyttö

Uruguay on Latinalaisen Amerikan toisiksi turvallisin maa Chilen jälkeen, vaikka turvallisuustilanne onkin heikentynyt viime vuosina. Erityisesti henkirikosten määrä on noussut vuonna 2018 ja uruguaylaiset itse kokevat tutkimusten mukaan maan turvattomana. Global Peace Indexissä Uruguay sijoittuu vuonna 2018 sijalle 37/163 (7,8). 
Ulkomaisen turvahenkilöstön käyttö ei kansainvälisten yritysten kannalta ole välttämätöntä, mutta tavanomaiset toimenpiteet turvallisuuden ylläpitämiseksi ovat yleisesti käytössä.

2) Kansalaisjärjestöt ja yhteiskuntavastuu

Freedom House järjestön vuoden 2018 arvioinnissa Uruguay sai kansalaisoikeuksien osalta tulokseksi 1 (asteikolla 1–7, jossa 7 on heikoin). 
DERES on uruguaylainen voittoa tavoittelematon liiketoimintaorganisaatio, joka pyrkii edistämään vastuullista liiketoimintaa maassa. Organisaatio pyrkii integroimaan vastuullisen liiketoiminnan maassa toimivien yhtiöiden johtoon. Jäsenyrityksiä organisaatiossa on sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
Linkki DERESin sivuille, josta löytyy myös lista DERESin kanssa yhteistyössä toimivista kansalaisjärjestöistä ja instituutioista: http://deres.org.uy/ 

3) Toimiiko maassa yhteiskuntavastuun verkostoa? 

Global Compact Network perustettiin maahan elokuussa 2010. Linkki Uruguayn Global Compact Networkin sivuille: 
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/uruguay 
Lisäksi DERES (ks. yllä kohta 2).

4) OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyviä yksittäistapausten selvityksiä

OECD raportoi vuonna 2006 kolmesta tapauksesta:
1)Argentiinalaisen ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestö CEDHAn sekä norjalaisen ympäristöjärjestö Bellonan valitus ruotsalaisen monikansallisen yrityksen, Nordean, toiminnasta suomalaisen paperitehtaan (Botnia Pulp) projektin rahoituksessa. Merkkejä toimintaohjeiden rikkomuksista ei löytynyt.
2)CEDHAn valitus suomalaisen paperitehtaan Botnia SA:n toiminnasta; tiedottaminen, ympäristövaikutukset, lahjonta. Toimintaohjeiden rikkomuksia ei löytynyt.
3)CEDHAn valitus Finnvera Oyj:n toiminnasta; tiedottaminen, ympäristövaikutukset, lahjonta. Toimintaohjeiden rikkomuksia ei löytynyt.

5) Yhteiskuntavastuuraportointi

Yhteiskuntavastuuraportointi on Uruguayssa lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana mutta on vielä vähäistä. Vain muutamat isommat yhtiöt harjoittavat raportointia; esimerkkeinä öljytuotteita, sementtiä sekä alkoholijuomia tuottava valtionyhtiö ANCAP, pienlainoja tarjoava rahoituslaitos Fucac, UPM:n plantaasiyhtiö Forestal Oriental sekä Stora Enson puoliksi omistama metsäyhtiö Montes del Plata.
 

6) Yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja/tai kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä tai haasteita, joiden ratkaisemisessa suomalaisyritykset voisivat auttaa 

Uruguayssa on viime vuosikymmenen aikana panostettu etenkin uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Näiden energialähteiden, etenkin tuuli- ja vesivoiman, energiatehokkuuden parantaminen on merkittävä tulevaisuuden haaste. 
Metsätalouden kestävyyden kehittäminen ja maaperän eroosion ehkäiseminen, erityisesti runsaasta soijantuotannosta johtuen, ovat uruguaylaisten ympäristöjärjestöjen mukaan tärkeitä kysymyksiä ympäristön suojelemiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi. 
Suomalaiset yritykset voivat auttaa yrityksiä kehittämään ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. Tärkeää on etenkin maataloudessa käytettävien fosforilannoitteiden aiheuttama vesistöjen saastumisen ehkäisy.
Uruguayssa on myös huomattavaa kiinnostusta suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan; opettajan ammattia ei koeta yleisesti kovin houkuttelevana ja opettajista on viime vuosina ollut pulaa. Uruguayn hallituksen edustajat ovat vierailleet viime vuosina Suomessa tutustumassa koulutusjärjestelmään.

7) Muuta olennaista 

Suomalaisilla yrityksillä on jo pitkät perinteet Uruguayssa ja Suomi on yksi tärkeimmistä ulkomaisista sijoittajista maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa UPM- sekä Montes del Plata -yritysten perustamia sellutehtaita.

Hyödyllisiä lähteitä

Työ- ja sosiaaliturvaministeriö/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/ 
Perustuslaki: https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-republica 
1.https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/uruguay
2.http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Agosto+2018/52c13398-3d22-4e50-96a2-9a12a8cee8fd
3.https://www.elpais.com.uy/informacion/brecha-salarial-mujeres-dias-gratis-ano.html 
4.https://www.bse.com.uy/wps/wcm/connect/13384f92-be28-4257-b242-ab8b15de0f61/Monitor+de+accidentes+diciembre+2017.pdf?MOD=AJPERES 
5.https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=b2d9f4bb-f4de-4fea-b934-517bfad0b1ea&groupId=11515
6.http://www.ben.miem.gub.uy/oferta5.html
7.https://www.minterior.gub.uy/images/2018/Agosto/homicidios.pdf
8.http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.