Yhteiskuntavastuumuistio / Trinidad ja Tobagon tasavalta

corporate-social-responsibility
Karibian kiertävä suurlähettiläs
Pertti Ikonen
+358 295350439
asa-30@formin.fi
Tähän taustamuistioon on koottu tietoa yritysten yhteiskuntavastuuseen (CSR, corporate social responsibility) liittyvistä teemoista Trinidadin ja Tobagon tasavallassa toimiville ja sinne investointeja suunnitteleville suomalaisyrityksille.

 

Taustatietoa

 

a)Yleistilanne

 
Trinidad ja Tobagon tasavalta on kahdesta saaresta muodostuva korkean tulotason maa. Maa on ollut itsenäinen vuodesta 1962 ja tasavalta vuodesta 1976 alkaen. Virallinen kieli on englanti ja maan väkiluku 1,3 miljoonaa. 
 
Trinidad ja Tobagolla on runsaasti luonnonvaroja ja maan bruttokansantulo asukasta kohden on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen yksi korkeimmista (17 640 dollaria vuonna 2015, Atlas-menetelmällä).
 
Talous perustuu suurelta osin öljy- ja kaasuntuotantoon. Öljy- ja petrokemianteollisuuden osuus BKT:stä on noin 37 % ja malmien sekä mineraalipolttoaineiden osuus viennistä yli 70 % (2015). Lisäksi maasta on muodostunut yksi Karibian alueen suurimmista rahoituskeskuksista.
 
Talouskasvu oli keskimäärin hieman yli 8 prosenttia vuodessa vuosina 2000–2007. Bruttokansantuotteen kasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 2007 jälkeen, erityisesti vuosina 2012–2013 tapahtuneen öljyn ja kaasun hintojen voimakkaan laskun vuoksi. Talouskasvun kannalta maan heikoin vuosi oli 2016, jolloin BKT putosi -2,8 prosenttiin. Tämän seurauksena energian hinnan romahtaminen johti lopulta työpaikkojen menetyksiin ja vaikutti negatiivisesti verotuloihin. Trinidad ja Tobago voi luottaa julkisen velkaantumisen vähäiseen tasoon, riittäviin taloudellisiin puskureihin, vankkaan inhimilliseen pääomaan ja yleiseen poliittiseen vakauteen, joiden odotetaan helpottavan talouden elpymistä keskipitkällä aikavälillä.
 
Keskipitkän aikavälin haasteet liittyvät kansainvälisten energianhintojen laskuun. Maan on ratkaistava lisätoimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä julkisen talouden vakauttamisessa, jotta juuri alkaneiden epätasapainojen vaikutuksia saadaan vähennettyä. 
 
Poliittiset toimet edellyttävät vaikeita, mutta tarpeellisia toimia menojen järkeistämiseksi ja riittävien tulojen ylläpitämiseksi. Viranomaisten ensisijaisia tavoitteita ovat muun muassa liiketoimintaympäristön parantaminen ja julkisen palvelun parantaminen sekä tilastokapasiteetin uudistaminen. (1) 
 
Trinidad ja Tobago on yhtenäinen valtio, jossa toimii parlamentaarinen demokratia.  Yleisvaalit pidetään viiden vuoden välein. Edelliset vaalit pidettiin 7. syyskuuta 2015, jolloin People’s National Movement -puolue (PNM) nousi suurimmaksi puolueeksi ja voitti vaalit. Seuraavat yleisvaalit järjestetään vuonna 2020.(2) 
 

b)Järjestymisvapaus

 
Trinidad ja Tobago on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevat yleissopimukset nro. 87 ja 98 sekä kolmikantaneuvotteluja koskevan yleissopimuksen nro. 144. Oikeus yhdistymisvapauteen ja kokoontumisvapauteen on myös perustuslaissa suojattu perusoikeus. Tämä oikeus merkitsee henkilön oikeutta muodostaa ja liittyä ammattiliittoon tai yhdistykseen. Maassa ei ole olemassa perustuslaillista oikeutta kollektiiviseen neuvotteluun tai lakkoon, mutta IRA (The Industrial Relations Act) antaa määräyksiä työnantajien ja työntekijöiden välisiin neuvotteluihin ja sallii lakkoihin osallistumisen IRA:n toimintaperiaatteiden mukaisesti.(3)  
 
Trinidad ja Tobagon perustuslaissa taataan järjestäytymisvapaus. Sen mukaan kaikilla on myös oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen. Ketään ei saa häiritä tai vainota mielipiteidensä tai laillisten toimiensa takia. (4) 
 
Järjestymis- ja kokoontumisvapauksia kunnioitetaan. Kansalaisyhteiskunta on suhteellisen vankka, ja joukko eturyhmiä osallistuu poliittiseen prosessiin. Työmarkkinajärjestöt ovat hyvin järjestäytyneitä ja poliittisesti aktiivisia, vaikka ammattiyhdistysaktiivisuus? on vähentynyt viime vuosina. Lakot ovat laillisia ja niitä esiintyy usein.(5) 
 
Trinidad ja Tobagossa ammattiyhdistysliikkeet ovat vahvalla pohjalla. Maassa on lähes 30 aktiivista ammattiliittoa, jotka edustavat noin 20 prosenttia maan työvoimasta. Työmarkkinasuhteita koskeva laki (IRA) on tärkein työhön liittyvä lainsäädäntö.  Muita työvoimaan vaikuttavaa lisälainsäädäntöä ovat vähimmäispalkkasäädös (Minimum Wage Act), työterveys- ja työturvallisuusmääräys (Occupational Health and Safety Act), työväenpalkkausmääräys (Workmen’s Compensation Act) ja äitiyslaki (Maternity Protection Act).(6) 
 
Työnantajilla on myös oikeus muodostaa ja liittyä omiin yhdistyksiin. Trinidad ja Tobagossa tärkein työnantajajärjestö on Employers' Consultative Association. (7)   
 

c)Korruptio ja lahjonta

 
Trinidad ja Tobagossa toimii laaja poliittisten puolueiden joukko. Kun maa itsenäistyi vuonna 1962, PNM (People’s National Movement) hallitsi politiikkaa useiden vuosikymmenien ajan. Kuitenkin yhä monipuolisemmat poliittiset ryhmittymät ovat voineet kilpailla vallasta viime vuosina, ja poliittinen areena on nyt suurelta osin jaettu PNM:n ja PP:n (People’s Partnership) välille.
 
Poliittiset puolueet ovat teknisesti monietnisiä, vaikka afro-trinidadilaiset suosivat PNM:tä, kun taas UNC (United National Congress) on sidoksissa indo-trinidadilaisiin. PP-koalitio kokonaisuutena edustaa monietnisiä etuja. (8) 
 
Korruptio on perinpohjainen ongelma Trinidad ja Tobagossa. Transparency Internationalin 168 maata käsittäneessä korruptiovertailussa maa sijoittui sijalla 72. (2015). Korruptiotapauksia esiintyy usein, ja esimerkiksi vuonna 2015 joukko lainsäätäjiä ja muita korkean tason virkamiehiä jouduttiin irtisanomaan väärinkäytös- ja korruptioepäilyjen vuoksi. Vuonna 2000 perustetun rehellisyyskomitean (Trinidad’s Integrity Commission) tarkoituksena on ollut tutkia virkamiesten taloudellista ja eettistä suorituskykyä, mutta komission päätelmät tapaustutkimuksissa eivät ole olleet kiistattomia. Esimerkiksi vuoden 2015 ”emailgate” skandaalin tutkinnan päätteeksi komission varapuheenjohtaja erosi tutkimukseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi. 
 
Huumeisiin liittyvä korruptio ulottuu liike-elämään, ja laajamittaisen rahanpesun uskotaan tapahtuvan etujärjestöjen kautta. Proceeds of Crime Act rikoslaissa asetetaan ankaria rangaistuksia rahanpesusta ja edellytetään, että merkittäviä rahoitustoimia valvotaan tiukasti. Lainsäätäjät hyväksyivät tammikuussa 2015 uuden lain, joka keskittyy erityisesti julkisten hankintojen valvontaan ja sääntelyyn.
 
Trinidad ja Tobagon oikeuslaitos on riippumaton, mutta siihen kohdistuu jonkin verran poliittista painostusta ja korruptiota. Poliisivoimissa korruptio liittyy usein huumeisiin ja poliisien virkavirheet johtavat usein rikossyytteiden hylkäämiseen. 
 
Trinidad ja Tobagossa murhasta tuomitaan pakolliseen kuolemantuomioon, mutta ketään ei ole teloitettu vuoden 1999 jälkeen.(9) 
 

d)Lapsityövoima

 
Trinidad ja Tobago on ratifioinut ILO:n keskeiset lapsityövoimaa koskevat yleissopimukset nro. 138 ja 182. Maa on ratifioinut myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa kielletään lasten taloudellinen hyväksikäyttö.(10 ja 11)  
 
ILO: n yleissopimus nro 138 edellyttää, että Trinidad ja Tobago edistää politiikkaa, joka tähtää
lapsityövoiman poistamiseen ja ehkäisemiseen. Valitettavasti, vaikka maalla on vankka kansallinen politiikka koulutukseen, lastenhoitoon, hyvinvointiin, sosiaaliturvaan ja työhallintoon liittyen, sillä ei ole lapsityövoiman käyttöön kohdennettua politiikkaa. 
 
Trinidad ja Tobago on määrittänyt työhönpääsyn vähimmäisiäksi 16 vuotta, mutta koska oppivelvollisuus on maassa vain 12 vuotta, alle 16-vuotiaiden työtätekevien määrä maassa on merkittävä. Opetusministeriö on tehnyt määräyksen, joka nostaisi oppivelvollisuuden 16 vuoteen ja hallituksen tulee lisätä yritysten valvontaa, jotta 16 vuoden vähimmäisikä työhönpääsyyn toteutuu käytännössä. Työntekijöiden palkkausta koskeva laki (the Recruitment Workers Act) sallii nuorten rekrytoinnin kevyiden töiden tekoon 14-vuotiaasta alkaen. 
 
ILO:n tekemän raportin mukaan lapsityövoiman kysymykset on otettava huomioon kaikissa hallituksen toimielimissä, joissa käsitellään lastensuojelua. Hallinnollisia ja institutionaalisia mekanismeja tulee kehittää, jotta lastensuojeluun ja lapsityövoimaan liittyvien lakien täytäntöönpano ja valvonta tehostuu. (12)    
 

e)Pakkotyö ja ihmiskauppa

 
Yhdysvaltain ulkoministeriön vuoden 2016 ihmiskaupan vastainen raportti merkitsi Trinidad ja Tobagon sen ”Tier 2 -valvontaluetteloon”, mutta totesi, että syyskuussa 2015 valittu hallitus lisäsi ihmiskaupan ennaltaehkäisevää toimintaan muun muassa lisäämällä rahoitusta, poliisien koulutusta ja kasvatuskampanjoita. (13) 
 

f)Työaika

 
Valtion työntekijöiden työaika on säädetty lailla. Yksityisellä sektorilla työtunnit voidaan sopia työehtosopimuksen kautta. Yleisesti ottaen työajat ovat kahdeksan tuntia päivässä, yleensä klo 8.00–16.00, viisi päivää viikossa. Poikkeuksena ovat vuorotyöntekijät. 
 
1999 säädetyn vähimmäispalkkamääräyksen (The Minimum Wages Order Legal Notice No.40) tarkoituksena on ollut asettaa yhtenäiset työajat kaikille, siten että normaali työpäivä ei saa ylittää kahdeksaa tuntia ja normaali työviikko saa olla enintään neljäkymmentä tuntia. Jos työntekijä työskentelee viikossa vain neljänä päivänä, normaali työpäivä ei saa ylittää kymmentä tuntia. The Minimum Wages Order pyrkii yhtenäistämään myös lounastunteihin ja taukoihin liittyvät käytännöt.  
 
Ongelmana on, että the Minimum Wages Order -määräys koskee ainoastaan työntekijöitä, joiden tuntipalkka on 10,50 dollaria tai vähemmän, jonka vuoksi useat työntekijät jäävät määräyksen ulkopuolelle.
 
Ammattiliittoon kuuluvat työntekijät voivat neuvotella työaikaan ja palkkaukseen liittyviä asioita järjestöjen kautta. Ammattiliittoon kuulumattomat työntekijät, jotka ansaitsevat yli 10,50 dollaria tunnissa ja työskentelevät paikassa, jossa ei ole määritelty yhtenäistä työehtosopimusta, jäävät säädösten ulkopuolelle.(14) 
 
Trinidad ja Tobagon yleinen työmarkkinapolitiikka perustuu työnantajien ja työntekijöiden vapaaehtoiseen työehtosopimukseen heidän edustavien järjestöjen kautta työehtoja koskevien ehtojen täyttämiseksi. Trinidad ja Tobagossa sijaitsevaa työsuhdetta voidaan säännellä molemmilla tai molempien työmarkkinasuhteiden periaatteiden ja käytäntöjen sekä lainsäädännön avulla. Vaikka hallitus on ratifioinut useita ILO:n yleissopimuksia, mukaan lukien vuoden 1976 yleissopimus (nro 144), nämä yleissopimukset tulevat voimaan vasta, kun ne pannaan täytäntöön lainsäädännöllisesti. Trinidad ja Tobagossa on toiminnassa 144 kolmikantakomitea, joka koostuu kaikista työmarkkinaosapuolista, ammattiyhdistyksistä, työnantajista ja hallituksesta, joiden tehtävänä on harkita ja suositella ILO: n yleissopimusten ratifiointia.
 
Valtion työntekijöihin kuuluu virkamiehiä, opettajia ja turvallisuuspalvelujen jäseniä. Valtion työntekijöiden välistä työsuhdetta säännellään yleisesti lainsäädännöllä, joka sisältää määräyksiä työsuhteen ehdoista, mukaan lukien rekrytointi, työajat, lomaoikeudet, palkanmaksu, eläkkeet, korvaukset ja muut edut. 
 
Yksityisellä sektorilla työehtosopimusneuvottelut tapahtuvat yleensä yksittäisten yritysten ja suurimpien ammattiliittojen kesken. Useilla yrityksillä on oma henkilöstöhallinto, joka käsittelee neuvotteluja. Yritykset, joilla henkilöstöhallintoa, voivat palkata yksityisiä neuvottelijoita neuvottelemaan heidän puolestaan. Ammattiyhdistyksillä on neuvottelijoita omasta henkilöstöstään.
 
Työsuhteen kohdat, joita ei voida jättää työehtosopimusneuvotteluille, vahvistetaan lainsäädännössä, joka sitoo valtiota ja yksityisiä työnantajia. Näihin kohtiin kuuluvat mm. työntekijöiden terveys- ja turvallisuuspalvelut, työnteon vähimmäisikämääräys, työntekijöiden korvaukset, vähennykset ja irtisanomiskorvaukset sekä äitiysloma. (15) 
 

g)Syrjintä

 
Perustuslailla taataan kansalaisille yleinen oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Vuoden 2000 Equal Opportunity Act -laissa nro 69 kielletään syrjintä sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, alkuperän, siviilisäädyn, uskonnon tai vammaisuuden perusteella. Työnhakutilanne ja työsyrjintä perustuvat samoihin kohtiin Equal Oppotunity Act -lain kanssa. 
 
Trinidad ja Tobagon vakavimmat ihmisoikeusrikkomukset ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan yleisyys, erityisesti perheväkivalta. Tuomioistuinjärjestelmä on ruuhkautunut, mikä on johtanut vankiloiden täyttymiseen. Seksuaalista häirintää koskevia lakeja ei ole vielä säädetty, minkä vuoksi tilanteisiin sovelletaan yleistä lakia. (16) 
 
Homoseksuaalisuus määritellään edelleen rangaistavaksi rikokseksi, minkä vuoksi syrjintä sukupuolisen suuntautumisen perusteella ei ole kielletty.   
 
Vaikka lainsäädäntöä ei noudateta tiukasti, samaa sukupuolta oleva seksuaalinen toiminta on rikos, ja maahanmuuttolainsäädäntö voi myös kieltää lesbojen, homojen, biseksuaalien tai transsukupuolisten henkilöiden pääsyn maahan.
 
Lakien noudattamisen varmistamiseksi on perustettu Equal Opportunity Commission, joka tutkii syrjintäepäilyjä, toteuttaa tutkimus- ja koulutusohjelmia sekä määrittää suuntaviivoja yhtäläisten mahdollisuuksien ja hyvien suhteiden edistämiseen.(17) 
 

h)Palkkaus

 
Kansallinen vähimmäispalkka on määritelty Minimun Wages Order - määräyksessä. Vähimmäispalkka on 7 dollaria työtunnilta ilman lisiä tai palkkioita. Määräyksessä määritellään lisäksi, että kotityöntekijät saavat vähintään vähimmäispalkkaa vastaavan palkan.
 
Vähimmäispalkkamääräys määrittelee myös ylityötunnit. Neljän ensimmäisen ylityötunnin aikana työntekijä saa tuntipalkan puolitoistakertaisena; seuraavien neljän ylityötunnin ajalta kaksinkertaisen ja sen jälkeen kolminkertaisen tuntipalkan. Määräys koskee vain työntekijöitä, joiden tuntipalkka on 10,50 dollaria tai vähemmän. Määräys ei myös koske rekisteröityjä oppilaita ja harjoittelijoita valtioneuvoston hyväksymissä koulutusohjelmissa.
 
Vähimmäispalkkamääräyksen piiriin kuulumattomien työntekijöiden palkat voidaan määrittää työehtosopimuksilla tai yksittäiset työntekijät voivat vapaasti neuvotella omasta palkastaan työnantajien kanssa. (18)  
 

i)Työturvallisuus ja - terveys

 
Tehdasmääräys (Factories Ordinance) tullaan korvaamaan työturvallisuus- ja työterveyslailla (Occupational Safety and Health Act) sekä työtapaturma- ja työkyvyttömyysetuja määrittävällä lailla (Employment Injury and Disability Benefits Bill).
 
Määräykset asettavat standardit työntekijöiden terveydelle ja työturvallisuudelle työpaikoilla. Employment Injury and Disability Benefits Bill -laki tarjoaa korvauksia, jos työntekijät loukkaantuvat työpaikalla. Retrenchment and Severance Benefits Act määrittelee ja takaa erorahan maksun irtisanomistilanteissa.
 
Äitiyslaki (The Maternity Protection Act) tarjoaa äitiyslomaa ja siihen liittyviä etuuksia naispuolisille työntekijöille. (19) 
 

j)Ympäristönsuojelu 

 
Ympäristöasioiden hallintoviranomainen säätelee ympäristöä ja on myös energian etsintää tukeva elin. Ympäristöasioiden hallintoviranomainen (The Environmental Management Authority; EMA) ja ympäristökomissio (The Environmental Commission) vastaavat Trinidad ja Tobagossa toimivien yritysten ympäristölainsäädännöstä, luvista ja määräyksistä. EMA vastaa ympäristöasioiden hallinnasta, sääntelystä ja koordinoinnista. (20) 
 
Ympäristöhyväksyminen (Environmental approval) on välttämätön edellytys teollisuus- tai kehitystoiminnalle. Hyväksynnän myöntää ympäristöasioiden hallintoviranomainen EMA CEC-ympäristötodistuksen muodossa. Todistusten hakuprosessin arvioinnin aikana EMA ottaa huomioon ennakoitavissa olevat ympäristövaikutukset. Jos mahdollisia merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia havaitaan, hakijalta voidaan pyytää ympäristövaikutusten arviointia (Environmental Impact Assessment; EIA).
 
Ympäristön käytön sääntelyn lisäksi ympäristöasioiden hallintoviranomainen valvoo energialähteiden, kuten öljyn, etsintää. 
 

k)Rikollisuus ja terrorismi

 
Trinidad ja Tobagossa on huumeiden ja jengien aiheuttamaa väkivaltarikollisuutta. Kuten muutkin Karibian alueen maat, Trinidad ja Tobago on laittomien huumeiden ja aseiden jälleenlaivauspiste sekä rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden keskus. Murhaprosentti on toiseksi korkein Karibian alueella (Jamaikan jälkeen). Järjestäytynyt rikollisuus liittyy Trinidad ja Tobagossa suurelta osin huumausaineisiin, eikä se yleensä ole uhka ulkomaisille yrityksille. 
 
 

Kansalaisjärjestöt

 
Kansalaisjärjestöt saavat yleisesti ottaen toimia maassa suhteellisen vapaasti. Freedom Housen vuoden 2017 raportin mukaan liittymis- ja kokoontumisvapauksia kunnioitetaan. Kansalaisyhteiskunta on suhteellisen vankka, ja poliittiset prosessit ovat mukana useissa eri sidosryhmissä. Työmarkkinajärjestöt ovat hyvin järjestäytyneitä ja poliittisesti aktiivisia, vaikka ammattiyhdistystoiminta on vähentynyt viime vuosina. Lakot ovat laillisia, ja niitä esiintyy usein. (22) 
 

Kansalliset yhteiskuntavastuuverkostot

 
Yritysten yhteiskuntavastuu ja siihen liittyvät kysymykset ovat melko uusi asia Trinidad ja Tobagossa. Trinidad ja Tobagossa ei toimi UN Global Compactin paikallista yhteiskuntavastuuverkostoa tai World Business Council for Sustainable Developmentin kumppaniverkostoa. (23 ja 24)  
 

OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuihin toimintaohjeisiin liittyvät 

yksittäistapausten selvitykset

 
OECD ei ole raportoinut yhdestäkään yksittäistapauksen selvityksestä Trinidad ja Tobagossa. (25) 
 

Yhteiskuntavastuuraportin yleisyys

 
Yritysten yhteiskuntavastuuraportointi on harvinaista Trinidad ja Tobagossa. Yhteiskuntavastuuraportointia koskevia yleisiä toimintaperiaatteita ei ole olemassa. Global Reporting Initiativen sivuilta ei löydy yhtään yritysten tekemää yhteiskuntavastuuraporttia.(26) 
 

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille

 
Trinidad ja Tobago on Karibian alueen maista kaikista vaurain (BKT:lla ja BKTL:lla mitattuna). Englanninkielisistä Karibian maista Trinidad ja Tobago on kaikista teollistunein valtio. Tämä johtuu maan merkittävistä öljy- ja kaasuvarannoista sekä aktiivisesta petrokemianalasta. Maa on avoin, markkinatalouteen perustuva talous, joka edistää kaupan vapauttamista, ulkomaisia investointeja ja julkisen sektorin uudistuksia. Trinidad ja Tobago on tällä hetkellä kuudenneksi suurin nestemäisen maakaasun (LNG) viejä maailmassa, maailman suurin ammoniakin viejä sekä toiseksi suurin metanolin viejä. Taloudelliset näkymät ovat viime aikoina olleet varovaisempia maailmanlaajuisen energiamaiseman haasteiden vuoksi. 
 
BKT on asukasta kohden 17 935 dollaria. Kolmen peräkkäisen vuoden taantuman jälkeen vuodelle 2017 odotetaan 0,5 prosentin kasvua, jota tukee sekä hyödykkeiden hintojen nousu että paikallisen kaasuntuotannon kasvu. Inflaatio (3,4 %) ja työttömyys (3,6 %) pysyvät vakaina. 
 
Talouden tärkeimmät alat ovat öljy-, teollisuus- ja palvelualat. Hallitus keskittyy talouden monipuolistamiseen painottaen luovaa teollisuutta, merenkulkua, matkailua, tietotekniikkaa ja maataloutta. Suomalaisille yrityksille löytynee mahdollisuuksia mm. turvallisuuden ja puolustuksen, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.(27) 
 
Maailmanpankkiryhmän Ease of Doing Business 2016 -listauksen mukaan Trinidad ja Tobago on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella sijalla 12 (maailmanlaajuisesti sijoitus on 69/190).(28) 
 
Suurimmat yritysten toimintaan vaikuttavat haasteet ovat heikot työolot ja alhainen tuottavuus sekä korruptio ja valtion byrokratia. Tämän lisäksi rikollisuus ja turvallisuus tuovat lisähaasteita. Vuoden 2017 Index of Economic Freedom -listauksessa Trinidad ja Tobago sijoittui sijalle 87/186. (29)