EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus voimaan helmikuussa 2019

free-trade epa-agreement
Ulkoministeriö
Markkinoillepääsy-yksikkö
0295 16001
TUO-20@formin.fi
EU:n ja Japanin välinen laaja-alainen vapaakauppasopimus astuu voimaan 1.2.2019. Sopimus on nimetty talouskumppanuussopimukseksi (Economic Partnership Agreement, EPA), koska se tähtää kaupan vapauttamisen lisäksi myös laajalti taloudellisen yhteistyön syventämiseen.
Sopimus on merkittävä saavutus EU:lle. Taloudellisesti sopimus on EU:n tärkein toistaiseksi neuvottelema vapaakauppasopimus. Sopimuksen myötä syntyy vapaakauppa-alue, jossa asuu 635 miljoonaa ihmistä. Japani on yksi maailman suurimmista kuluttajamarkkinoista ja Kiinan jälkeen EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa. EU ja Japani vastaavat yhdessä noin kolmasosasta maailman bkt:tä. Vapaakaupan myötä EU:n viennin Japaniin on arvioitu yli kaksinkertaistuvan 80 miljardista eurosta 180 miljardiin euroon.
 
Sopimus avaa Japanin markkinoita ja luo suomalaisyrityksille kauppa- ja kasvumahdollisuuksia. Japanilaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta osaamisesta esimerkiksi energia-, metsäteollisuus- ja ICT-sektoreilla sekä start-up toiminnasta. Suomella on hyvin positiivinen ja moderni imago Japanissa. Puhdas luonto ja suomalainen design kiinnostavat myös.
 
Sopimuksen tullessa voimaan tullit poistuvat välittömästi yli 90 prosentilta EU:n viennistä Japaniin. Kauppa vapautuu heti useissa Suomen viennille tärkeissä tuotteissa, kuten muovi- sekä kemianteollisuuden tuotteissa. Siirtymäaikojen jälkeen tavarakauppa on lähes 100 %:sti tullivapaata. Japani on yksi metsäteollistuotteiden merkittävimpiä vientikohteita. Sopimuksella poistetaan esimerkiksi tullit suomalaiselta sahapuulta ja puurakennustuotteilta 7 vuoden siirtymäajan kuluessa. 
 
Myös suomalaisten elintarvikkeiden mahdollisuudet päästä Japanin laatutietoisille markkinoille paranevat. Japani on EU:n neljänneksi tärkein maatalous- ja elintarviketuotteiden vientimarkkina. EU:n komission arvion mukaan sopimus voi jopa kolminkertaistaa elintarvikkeiden viennin Japaniin. Sopimus myös syventää EU:n ja Japanin välistä yhteistyötä metsä-, maatalous- ja elintarvikesektoreilla. Maataloustuotteiden hyväksyntä- ja selvitysmenettelyjä on yksinkertaistettu ja tuontimenettelyjä sujuvoitettu. Elintarvikeviennissä on otettu käyttöön kansainvälisiin standardeihin perustuvat vaatimukset, mikä alentaa viennin kustannuksia.
 
Erilaisten kaupan esteiden poistaminen oli sopimusneuvottelujen pääaiheita. EU ja Japani listasivat heti neuvottelujen alkuvaiheessa toistensa markkinoilla olevia esteitä, joita tulee poistaa jo neuvottelujen aikana. EU vaati Japanilta noin 70 estekokonaisuuden poistamista. Esteet liittyivät pitkälti Japanin teknisiin tuotevaatimuksiin ja sertifiointiprosesseihin, joita EU-viejät pitävät hankalina. Japani on muun muassa hyväksynyt terveysteknologiatuotteiden osalta kansainvälisen laatujärjestelmiä koskevan standardin. 
 
Suomenkin viennille tärkeä palveluiden tarjoaminen helpottuu sopimuksen myötä. Sopimus sisältää määräyksiä sekä rajat ylittävästä palvelukaupasta, että luonnollisten henkilöiden maahantulosta. Sen lisäksi lainsäädännön läpinäkyvyys paranee ja toimintaympäristöstä tulee ennakoitavampaa. Japani on sitoutunut siihen, ettei se aseta määrällisiä rajoituksia tai syrjiviä vaatimuksia esimerkiksi Suomelle tärkeille testauspalveluille, tietokonepalveluille, insinööripalveluille, ympäristöpalveluille tai tutkimus- ja kehityspalveluille. 
 
Japani avaa myös 54 keskeisen kaupunkinsa hankinnat eurooppalaisille tarjoajille. EU:n yritykset saavat jatkossa näiden kaupunkien hankinnoissa paikallisen toimijan aseman. Kilpailutuksen piiriin sisältyvät muun muassa sairaalat ja yliopistot.
 
Tullietuuskohtelun saamiseksi vientiä harjoittavan yrityksen tulee rekisteröityä niin sanottuun REX-tietokantaan, jotta se voi hyödyntää EU:n ja Japanin välisen kauppasopimuksen tullietuuksia. Hakemus rekisteröidyksi viejäksi (REX) laaditaan tullilomakkeella 1051s. Alle 6000 euron toimituksille rekisteröintiä ei vaadita.
 
Lisätietoja: yksikön päällikkö Marjut Akola, puh. 0295 351 105, ja vastuuvirkamies Maria Kauko, puh. 0295 350 339, Markkinoillepääsy-yksikkö