EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus

investment-protection-agreement free-trade
Ministry for Foreign Affairs
Market Access Unit
0295 16001
TUO-20@formin.fi
Suomalaisten yritysten markkinoillepääsyedellytykset Singaporessa paranivat, kun EU:n ja Singaporen välillä neuvoteltu vapaakauppasopimus astui voimaan marraskuussa 2019. EU ja Singapore ovat sopineet myös erillisestä investointisuojasopimuksesta.

Singapore on Suomen ja EU:n suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa, ja vapaakauppasopimus on ensimmäinen EU:n ja ASEAN-maan välinen kauppasopimus. Sopimus purkaa teknisiä kaupanesteitä, poistaa tulleja ja avaa mahdollisuuksia sekä palvelukaupassa että julkisten hankintojen markkinoilla. Singapore tarjoaa kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisten yritysten vahvuusalueilla, kuten terveyden- ja vanhustenhoito, digitalisaatio ja uusiutuva energia.

Singapore on avoin talous, ja se sovelsi jo ennen sopimusta tullittomuutta valtaosaan tavarakaupan nimikkeistä. Vapaakauppasopimus kuitenkin takaa sitoutumisen tullittomuuteen, minkä lisäksi Singapore sitoutuu poistamaan viimeistään viiden vuoden kuluessa lähes kaikki jäljellä olevat tullit. Suomalaisyrityksille vapaakauppasopimuksen takaama tullitasojen vakaus on tärkeää erityisesti autojen ja alkoholin viennin osalta.
Sopimuksen voimaantulon myötä EU vapauttaa heti 80 prosenttia Singaporen tuonnista. Kauppa vapautuu lähes kokonaan 3–5 vuoden siirtymäaikojen jälkeen. Siirtymäaikoja sovelletaan etenkin maataloustuotteisiin, mutta myös tekstiileihin, polkupyöriin ja urheilujalkineisiin. Osaan hedelmistä ja vihanneksista sovelletaan jatkossakin tuontihintajärjestelyä.

Kaupanesteiden purkaminen helpottaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten markkinoillepääsyä. Yritykset säästävät aikaa ja rahaa, kun tullausmenettelyt nopeutuvat ja yksinkertaistuvat. Sopimuksessa kannustetaan esimerkiksi yhden luukun periaatteeseen paperityön nopeuttamiseksi. EU:n standardien ja testausmenettelyiden tunnustaminen helpottaa muun muassa autojen, autonosien ja tiettyjen elektroniikkatuotteiden vientiä. Singapore hyväksyy lisäksi liha-, maito- ja muiden eläintuotteiden kohdalla EU:n tarkastusjärjestelmät kokonaisuudessaan yksittäisten laitosten sijaan. Sopimukseen sisältyy myös erillinen luku uusiutuvan energian kaupan esteiden poistamiseksi. Tavoitteena on kannustaa vihreää kasvua.

Palvelukaupan osuus Singaporen taloudesta on noin 75 prosenttia. Mahdollisuudet palvelukaupan kasvattamiseksi voidaan katsoa sopimuksen tärkeimmiksi saavutuksiksi. Singapore avaa markkinoitaan useilla Suomelle tärkeillä vientialoilla, kuten rakennuspalveluissa, IT-palveluissa sekä tutkimus- ja kehityspalveluissa.

Sopimuksen sisältämät avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt luovat ennakoitavuutta ja yhtäläiset toimintaedellytykset tietyillä palvelusektoreilla. Lisäksi sopimus avaa uusia mahdollisuuksia ympäristöpalvelujen viennille. Sopimus luo myös puitteet tilintarkastajien, arkkitehtien, insinöörien ja lakimiesten pätevyyden vastavuoroiseksi tunnustamiseksi.

Singaporen julkisten hankintojen markkinoiden arvo on 20 miljoonaa euroa vuositasolla. Yrityksillä on jo nyt verrattain hyvä pääsy Singaporen julkisiin hankintoihin WTO:n julkisten hankintojen sopimuksessa tehtyjen sitoumusten ansiosta.

Vapaakauppasopimus lisää markkinoillepääsyn mahdollisuuksia sisällyttämällä sopimukseen uusia hankintayksikköjä, kuten Singaporen ympäristöviranomaisen ja energiamarkkinaviranomaisen, ja alentamalla avoimien tarjouskilpailujen kynnysarvoja. Sopimus parantaa myös Singaporen hankintamenettelyjen läpinäkyvyyttä.

Sopimus vahvistaa jo nykyisin varsin korkeaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa. Yleisten periaatteiden ohella sovitaan muun muassa tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin, tavaramerkkeihin, maantieteellisiin merkintöihin, patentteihin ja toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Unionin viejien on oltava valtuutettuja viejiä voidakseen laatia alkuperäilmoituksia yli 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille. Tullin antama lupanumero tulee sisällyttää alkuperäilmoitukseen. Unionin viejän ei tarvitse olla tullin valtuuttama viejä, jos alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 6 000 euroa.