Katsaus Namibian opetussektoriin

education-models curriculum design education-and-training vocational-education
Embassy of Finland
Windhoek
+264-61-221 355
sanomat.win@formin.fi
Koulutusta arvostetaan Namibiassa. Sekä valtio että yksityishenkilöt käyttävät koulutukseen suhteellisesti paljon rahaa. Koulutuksen laatu ei ole parantunut halutulla tavalla, ja siksi sektori tarjoaakin mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.

Namibia satsaa koulutukseen alueellisesti verrattain paljon, kymmenenneksen bruttokansantuotteesta. Namibia kuuluu siten maihin, jotka panostavat opetukseen suhteellisesti eniten. Kaudella 2018/2019 valtion noin neljä miljardin euron kokonaisbudjetista lähes neljännes suunnataan koulutukseen. Tästä huolimatta Namibian koulutussektori kaipaa päteviä opettajia opetuksen saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Perusopetus (ala-asteen luokat 1.-7.) on ilmaista. Noin 10 prosenttia peruskouluista on yksityisiä. Trendi on kasvussa, mikä kielii yksityisopetuksen suosiosta. Esiopetus ei ole ainakaan toistaiseksi maksutonta, mutta sen suosio on kasvanut tasaisesti. Namibiassa on kaksi julkista korkeakoulua, University of Namibia (UNAM) sekä Namibia University of Science and Technology (NUST). Lisäksi Namibiassa toimii yksityinen korkeakoulu International University of Management (IUM). Valtio sanoo haluavansa panostaa ammatilliseen koulutukseen. Maassa on yli 60 yksityistä ammattikoulua sekä seitsemän valtio-omisteista ammattikoulua. Namibian valtio tarjoaa opintotukea korkeakouluopintoihin.

Historia ja kehitys 

Namibian opetussektorilla on tehty itsenäistymisen jälkeen suuria muutoksia. Etelä-Afrikan vallan aikana koulutusta säänneltiin sen mukaan mihin yhteiskuntaluokkaan kuului. Etninen tausta vaikutti siihen, millaiseen opetukseen oli oikeus. Nykypäivänä opetussektorille on ladattu paljon odotuksia. Tasokkaan opetusjärjestelmän ajatellaan olevan kehityksen peruskivi ja koulutukseen panostamalla pyritään ratkaisemaan köyhyyden ja epätasa-arvon tuomia ongelmia. Kansalliset kehityssuunnitelmat Vision 2030, National Development Plan 5 sekä Harambee Prosperity Plan asettavat opetukseen liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi ammatilliseen koulutuksen aloittaneiden määrä, joka oli noin 25 000 vuonna 2015, halutaan kaksinkertaistaa vuoteen 2022 mennessä.

Hallinto

Namibian opetussektorista vastaa kaksi linjaministeriötä: Ministry of Higher Education, Training and Innovation ministeri Itah Kandjii-Murangin johdolla ja Ministry of Education, Arts and Culture ministeri Katrina Hanse-Himarwan johdolla. Korkeakouluministeriö vastaa korkeamman tason ja ammatillisesta opetuksesta, opetusministeriö esiopetuksesta ja perusopetuksesta 12. luokkaan asti. Opetussektorilla on parhaillaan menossa peruskoulutuksen opetussuunnitelmien vaiheittainen uudistus, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Lisäksi Education Act (2001), joka luo puitteet koko perusopetukselle, on juuri rantautunut parlamentin käsittelyyn. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella.

Ulkomaiset toimijat ja tarjouskilpailut

Vaikka Namibian kehitysyhteistyörahavirrat ovat vähentyneet, kansainväliset toimijat rahoittavat vielä useita hankkeita. Noin 80 prosenttia ulkomaisesta avusta menee juuri opetussektorille. Tällä hetkellä EU ja Saksa rahoittavat laajaa ammatillisen koulutuksen hanketta. EU:lla on lisäksi opetussektorin reformia tukeva hanke. Yhteensä EU:n tuki Namibian opetussektorille on 36 miljoonaa euroa ajalla 2014–2020. Afrikan kehityspankin 190 miljoonan euron lainasta ohjattiin koulutuksen kehityshankkeeseen noin 60 miljoonaa euroa, 70 prosenttia perusopetukseen ja 30 prosenttia ammatilliseen opetukseen. USA rahoittaa kouluterveyteen liittyviä ohjelmia terveysministeriön kautta ja UNICEF antaa opetusministeriölle teknistä tukea. Ulkomaiset kehitysyhteistyövarat ohjataan linjaministeriöiden kautta. Muun muassa EU julkaisee suurimmat hankinnat omilla foorumeillaan. Namibian opetusministeriön, kuten muidenkin valtion toimijoiden, on julkaistava tarjouspyynnöt Namibian hankintalakien mukaisesti finanssiministeriön alaisen hankintalautakunnan sivuilla. Uusittu hankintalaki pyrkii edistämään paikallisten palveluntarjoajien mahdollisuuksia. Sen nojalla voidaan halutessa rajata kansainväliset toimijat tarjouskilpailujen ulkopuolelle.

Suomen ja Namibian yhteistyö

Suomi on toiminut Namibiassa opetussektorilla jo kauan. Yhteistyön juuret ulottuvat aina 1800-luvulle asti, jolloin suomalaiset lähetystyöntekijät perustivat ensimmäisiä kouluja Ambomaalle ja kehittivät ndongan kielelle kirjoitusasun. Nykyisin yhteistyö on entistä enemmän oppilaitosten itsensä rahoittamaa ja keskittyy erilaisiin tutkimus- ja vaihto-ohjelmiin. (Esimerkkejä hankkeista löytyy OKM:n laatimasta taustasta.) Lisäksi Namibiassa toimivat ulkoministeriön rahoituksella tutkimus- ja innovaatiohanke Southern Africa Innovation Support Programme sekä biotieteiden yhteistyötä edistävä Biofisa-hanke. Kesälukioseuralla on ollut jo pitkään yhteistyötä Namibiassa ja Namibia on tällä hetkellä ainoa Afrikan maa, jonne kesälukiolaiset tulevat tutustumaan. Suurin koulutusvientihanke on Namibian opetusministeriön Suomeen lähettämät 49 opettajaopiskelijaa, jotka ovat hiljattain palanneet Namibiaan. Uusin aloite on FinNam Research Academy, jossa ajatuksena on luoda rakenne tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen mm. hyödyntämällä eläköityneitä suomalaisia asiantuntijoita.

Mahdollisuuksia suomalaisille

Vaikka Namibian valtiolla on taloudellisesti tiukkaa, opetus on yhä etusijalla valtion prioriteettilistalla. Uudistuksilla pyritään parantamaan oppimisen tehokkuutta ja tuottavuutta. Valitettavasti opetustulokset eivät kuitenkaan ole parantuneet valtion rahallisesta panostuksesta huolimatta. Noin 12 prosentilla opettajista ei ole opettajan pätevyyttä. Opettajien koulutuksessa opetusmenetelmiin ei ole panostettu ja moni opettaja on saanut koulutuksensa jo ennen itsenäistymistä. Myös alueelliset erot ovat suuria. Harvaan asutuilla maaseutualueilla opetuksen saatavuus ei ole yhtä helppoa kuin kaupunkialueilla. Opetuksen heikko taso näkyy luokalle jäämisenä, mikä koskee tyypillisesti noin viidesosaa oppilaista. Lähes 90 prosenttia suorittaa peruskoulun loppuun, mutta sen jälkeen melkein puolet lopettaa. Kansallisten kokeiden tulokset ovat keskimäärin heikkoja, eikä Namibia ole onnistunut parantamaan esimerkiksi luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden kansallista tasoa.

Ratkaisuja opetuksen laadun parantamiselle haetaan muun muassa opettajien koulutuksesta. Myös muunlaisille ratkaisuille voisi olla kysyntää. Esimerkiksi Namibia Training Authority (NTA) uskoo infrastruktuurin kehittämiseen. Valtio liputtaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen puolesta. Alan suomalaiset toimijat ovat viime aikoina osoittaneet kiinnostusta Namibiaa kohtaan. Ammatillisen koulutuksen ympärillä on säpinää ja kaikki kansainvälinen yhteistyö toivotetaan tervetulleeksi. Yksityiset koulut (peruskoulut, ammattikoulut sekä ammatilliset korkeakoulut) ovat oma lukunsa. Yksityistaloudet kuluttivat opetukseen noin 330 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana. Kansalaiset sijoittavat paljon rahaa lastensa koulutukseen ja yksityiskoulujen uskotaan tarjoavan laadultaan parasta opetusta, vaikka jotkut valtiollisetkin koulut menestyvät hyvin kansallisissa vertailuissa. Korkeakoulujen väliselle yhteistyölle on aina kysyntää ja kansainvälinen verkostoituminen sekä yksityissektorin kontaktit kiinnostavat. Namibialaisten korkeakoulujen kapasiteetti on hyvä ja innokkuutta yhteistyöhön löytyy.