Skip to content

Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

business environment
Suomen suurlähetystö

Windhoek

+264 61 221 355
sanomat.WIN@gov.fi
Namibian talous on elpynyt Covid-19 –pandemian ajan taantumasta turismin ja palvelualan voimakkaan kasvun sekä mineraalien korkean maailmanmarkkinahinnan ansiosta. Vuoden 2022 BKT-kasvu oli n. 3% ja noususuunta jatkuu vuonna 2023. Team Finland toiminnan painopistealueina ovat edelleen uusiutuva energia, kestävä kaivostoiminta ja opetus, jotka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja teknologialle. Näiden rinnalla selvitämme vuoden 2023 aikana yhteistyömahdollisuuksia kiertotalouden osalta, johon Namibiassa löytyy nopeasti lisääntyvässä määrin kiinnostusta. Ilmailualan kehittämiselle, erityisesti koulutuksen osalta, on niin ikään kysyntää.

 
Kysyntätilanne

Namibian vahvuuksia ovat nuori väestö, rauha ja vakaus, rikkaat luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri ja toimintaympäristön ennakoitavuus sekä vahva tahto kehittyä ja talouskasvun avulla luoda paremmat elinolosuhteet koko väestölle. Suomen ja Namibian pitkään yhteiseen historiaan perustuva erityissuhde edesauttaa kaikkien suomalaisten toimimista Namibiassa; suomalaisista pidetään ja heihin luotetaan. Namibian hallitus toimii määrätietoisesti vuosien 2021-2025 toimintasuunnitelmassaan asettamiensa tavoitteiden toteuttamiseksi. Talouden monipuolistamiseen, tuotantoketjujen kehittämiseen, työpaikkojen luomiseen, maatalouden ja omavaraisuuden vahvistamiseen, digitaaliseen transformaatioon sekä vihreään siirtymään pyritään hankkeilla, joiden yhtenä tärkeänä tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälisiä investointeja maahan. Liiketoimintaympäristöä kehitetään suotuisammaksi mm. uudistamalla lainsäädäntöä ja poistamalla erilaisia kaupan ja investointien esteitä. Maasta kiinnostuneille yrityksille on perustettu palveluorganisaatio, Namibian Investment Promotion and Development Board, joka neuvoo ja auttaa yritysten etabloitumisessa maahan.

Potentiaaliset markkinamahdollisuudet

Uusiutuva energia

Namibia pyrkii Afrikan ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maaksi ja kasvattaa merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoaan (aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia), jolle on paljon potentiaalia. Uusimpana kunnianhimoisena tavoitteena on laajamittainen vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotanto nopealla aikataululla. Tämä edistää maan oman energian tuotannon kasvattamista ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, joka nyt kattaa n. 60% maan sähkön kulutuksesta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on tuonnin sijasta viedä sähköä. Markkinamahdollisuuksia on tarjolla energian tuotannon lisäksi energian varastoinnissa, jäte-energian hyödyntämisessä ja tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittämisessä.

Kaivostoiminta

Kaivosteollisuus on Namibian talouden kulmakivi. Se tuottaa yli puolet vientituloista ja n. 13% bkt:sta. Kaivosteollisuuden myönteiset näkymät tarjoavat myös suomalaistoimijoille paljon mahdollisuuksia. Suomalaiselle tietotaidolle, osaamiselle ja pääomalle olisi kysyntää erityisesti kaivoksille elintärkeän energian tuotannossa ja jakelussa, kaivosten kiertotalousratkaisuissa, vedensaannin ratkaisuissa (esim. suolanpoistolaitokset), arvoketjujen jalostustyössä eli esim. mineraalien prosessoinnissa, teknologiaratkaisuissa sekä kaivostoiminnan ammatillisessa koulutuksessa. Kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon teemat ovat myös enenevässä määrin läsnä Namibian kaivostoiminnassa.

Koulutus

Namibiassa arvostetaan koulutusta ja käynnissä olevan opetussektorin uudistamisen tavoitteena on panostaa entistä enemmän digitalisaatioon ja teknologiaratkaisuihin. Suomalaisilla korkeakouluilla on monipuolista yhteistyötä Namibian korkeakoulusektorilla, mikä luo erinomaisen perustan uusien toimintamallien luomiselle. Suomella on paljon tarjottavaa opetuksen laadun parantamisessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä digitaalisten taitojen kehittämisessä, ml. opetuksen digitalisaatio. Korkeakoulujen pilottiverkostot (innovaatio, opetus ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi, kestävä opetus) tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutkimusyhteistyölle, ml. kaupallinen yhteistyö ja teknologiasiirrot.

Teksti: Leena Viljanen, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Windhoek