Country outlook
Market area:
Industry:

Indonesia jatkaa liiketoimintaympäristönsä parantamista logistiikassa ja lupahallinnossa

07.11.2017
Indonesian hallitus on julkistanut kaksi uutta uudistuspakettia, joiden avulla pyritään parntamaan logistiikkaa ja liiketoimintaympäristöä. Kyse on presidentti Joko Widodon hallituksen 15. ja 16. reformipaketista. Logistiikassa pyritään parantamaan sektorin kilpailukykyä, alentamaan korkeita logistiikkakustannuksia ja purkamaan byrokratiaa. Tämän myötä tuonti- ja vientikaupassa kehitetään yhden luukunpalveluja ja annetaan valvontaan lisää valtuuksia. Lisäksi talousministeriö saa vienti- ja tuontikauppaan erikoistuneen hallintotiimin. Liiketoimintaympäristön "yrittäjyypaketissa" on tavoitteena monimutkaisen lupahallinon yksinkertaistaminen ja keskus-, alue- ja paikallishallinon toiminnan harmonisointi- ja yhdenmukaistaminen hyödyntämällä uutta teknologiaa ja integroimalla lupahallinto yhtenäiseen järjestelmään.
Indonesian hallitus jatkaa pyrkimyksiään liiketoimintaympäristön parantamiseksi. Hallitus julkisti kesän aikana kaksi uutta reformipakettia, joiden avulla pyritään liiketoimintaympäristön parantamiseen. Ensimmäinen ja järjestyksessään 15. presidentti Joko Widodon (Jokowi) hallituksen julkistama reformipaketti koskee logistiikkaa ja toinen järjestyksessään 16. paketti koskee yleisemmin investointi- ja liiketoimintaympäristöä. Seuraavassa on selostettu lyhyesti uusien pakettien sisältöä:
1.Logistiikka koskeva uudistuspaketti 15

15. paketilla pyritään parantamaan logistiikkasektorin kilpailukykyä korkeiden logistiikkakustannusten alentamiseksi purkamalla byrokratiaa ja liberalisoimalla sektorin toimintaa. Vienti ja tuontisäännökset on Indonesia koottu jo aiemmin yhteen kansalliseen ikkunaan (Indonesian National Single Window, INSW), jonka toimintaa halutaan nyt kehittää mm. niin, että valvonta kohdistetaan jatkossa riskiarvion pohjalta etenkin riskialttiiksi tiedettyihin kuljetuksiin, jotta valvonnalla ei haitata tarpeettomasti normaalia merirahtiliikennettä. Samalla yhden ikkunan valtuuksia on määrä lisätä.  Indonesian talouskoordinaatioministeriöön on määrä perustaa erillinen vientiin ja tuontiin erikoistunut hallinnollinen tiimi. 
Logistiikkaan liittyvät ongelmat ovat olleet Indonesian hallituksen erityistoimien kohteena jo ennestään. Viime vuonna presidentti Jokowi mm. antoi määräyksen konttien käsittelyaikojen merkittävästä lyhentämisestä. Tämän seurauksen monissa Indonesian satamissa käsittelyajat putosivat alle puoleen entisestään ilman, että säännöksiä muutettiin vielä millään tavalla. Lisäksi monet määräykset ovat olleet uudistustyön alla. Uudistuspakettiin on nyt pyritty kokoamaan kaikki menneillään olevat toimet sekä muutamia uusia toimenpiteitä.   Olennaista on lisäksi valtuuksien lisääminen ja valvonnan tehostaminen, minkä on välttämätöntä tehokkaan täytäntöönpanon turvaamiseksi.
Uuteen pakettiin liittyvät mm. seuraavat konkreettiset toimenpiteet:
Meriliikenteessä ja sen palveluissa toimivien yritysten vähimmäispääomavaatimukset on määrä kumota.
Ulkomaalaisia rahdin kuljettajia koskevien alueellisten rajoitusten kumoaminen
Lupamenettelyjen yksinkertaistaminen
Tavaroiden säilyttämisestä satamissa on määrä luopua tehokkuuden parantamiseksi ja moninkertaisesta tavaroiden käsittelystä irti pääsemiseksi.
Elektronisten lomakkeiden yhdenmukaistaminen kotimaan liikenteessä
Konttien vahingoittumisen vähentämistä koskevat uudet säännökset
Sisäministeriön ohjeet uusien säännösten täytäntöönpanon nopeuttamisesta.

Lisäksi säännöksiin liittyy erilaisia viranomaistoiminnan kehittämistä koskevia määräyksiä ja kansallisen laivanrakennuksen, korjauksen ja huollon kehittämistä mm. laajentamalla telakoiden oikeutta tullivapaaseen tuontiin. Tavoitteena on myös ohjata keskeisten Indonesian tuotteiden vientiä kotimaisten varustamojen ja vakuuttajien hoidettavaksi. 
2.Liiketoimintaympäristöä koskeva uudistuspaketti 16

Indonesian hallituksen 16. uudistuspakettia kutsutaan "yrittäjyyspaketiksi". Sen avulla pyritään keventämään liiketoimintaan liittyviä lupamenettelyjä ja parantamaan menettelyjen ennakoitavuutta niin keston kuin kustannusten osalta. Tarkoituksena on siirtyä yhden luukun integroituun lupajärjestelmään ja kehittää eri ministeriöiden sekä keskushallinnon, aluehallinnon ja paikallishallinnon lupaviranomaisten välistä koordinaatiota ja yhteistyötä. Tämän tekee mahdolliseksi uusimman tietoteknologian hyödyntäminen. Tarkoitus on luoda kansallinen integroitu järjestelmä.
Indonesian koordinoivan talousministerin Darmin Nasutionin mukaan jatkossa investoijat voisivat jättää lupahakemuksensa yhteen integroituun järjestelmään. Tällä tulisi olemaan käänteen tekevä vaikutus, koska nykyään yritykseltä on saattanut kulua aikaa jopa viisi vuotta kaikkien tarvittavien lupien hankintaan.  Erityisen kauan aikaa on kulunut lupien hankintaan alue- ja paikallistasolla.
Indonesian kauppakamari tervehti tuoreeltaan hallituksen ilmoitusta uudesta "yrittäjyyspaketista" myönteisesti. Samalla se korosti, että parantamiseen varaa on etenkin aluehallinnon ja paikallishallinnon lupakäytännöissä. Ne ovat sen mielestä avainasemassa Indonesian investointiympäristön parantamisessa. Indonesialaisen taloustutkimuslaitoksen mukaan paikallis-, alue- ja keskushallinnon lupakäytännöt harmonisoimalla voitaisiin parantaa kerta heitolla merkittävästi Indonesian investointi-ilmapiiriä. Alue- ja paikallishallinnon tasolla tarvittaisiin sen mielestä myös lisää koulutusta, jotta palvelun tasoa voitaisiin parantaa. Onnistuessaan nyt julkistetulla uudistuspaketilla voi tutkimuslaitoksen mielestä olla käänteentekevä vaikutus Indonesian liiketoimintaympäristöön edellyttäen, että paketissa mukana olevat toimenpiteet onnistutaan panemaan myös täytäntöön. Nykyisellään kaikkien lupien hankintaan on saattanut kulua aikaa jopa viisi vuotta. 


Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.