Country outlook
Market area:
Industry:

Indonesian talous jatkaa vakaata kasvuaan

04.07.2018
–Yhdysvaltojen koron nostot näkyvät valuuttakurssin devalvoitumisenaIndonesian talous kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tasaista reilun 5 %:n vauhtia. Myönteistä tulevaisuuden kannalta oli, että investointien kasvuvauhti kiihtyi nopeimmaksi sitten vuosikymmnen alun. Yksityisen kulutuksen kasvu ei yltänyt aivan odotuksiin, mutta Maailmanpankki odottaa senkin piristyvän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Välitön uhka myönteiselle kehitykselle on Yhdysvaltojen korkopolitiikka, mikä on näkynyt Indonesian valuuttakurssin devalvoitumisena. Vahvaa kansainväistä luottamusta nauttiva Indonesian finanssi - ja rahapolitiikka antavat Indonesialle puskurit turvata vakaa talouskehitys valuuttaan kohdistuvista paineista huolimatta.
Indonesian talouskasvu jatkui reilun 5 %:n tasolla tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yksityinen kuluttus kasvoi hieman yleistä BKT:n kasvuvauhtia hitaammin, mutta investoinnit kasvoivat lähes 8%:n vauhtia. 
 
Yhdysvaltojen korkojen nousu on tärkein välitön uhka myönteiselle talouskehitykselle. Se on näkynyt Indonesian rupian kurssin devalvoitumisena suhteessa dollariin. Indonesian keskuspankki vastasi tähän nostamalla toukokuussa ohjauskorkoaan kahteen otteeseen yhteensä 50 peruspisteellä 4,75 %:iin. Lisäksi keskuspankki on varautunut puolustamaan rupiaa valuuttavarannolla ja tekemällä sopimuksia lisävarantojen saamiseksi mm. Japanin keskuspankilta tarvittaessa. Tämän myötä tilanne valuuttamarkkinoilla vakiintui kesäkuussa.
 
Indonesian haavoittuvuus USA:n korkoja kohtaan johtuu siitä, että valtion velkakirjoista 40 % on ulkomaalaisten sijoittajien hallussa. Onnistunut makrotalous-, finanssi- ja rahapolitiikka ovat kuitenkin luoneet puskurit, joiden turvin taloudellinen toimintaympäristö on säilynyt vakaana. Huhtikuun inflaatiovauhti jäi 3,23 %:iin osaltaan hallituksen käyttöönottaman energian hintasäännöstelyn tukemana. 
 
Talouskasvun odotetaan nopeutuvan vuoden lopulla yksityisen kulutuksen kasvun kiihtymisen myötä.

​Indonesia kasvaa tasaiseen tahtiin

Indonesian talouskasvu on jatkunut tänä vuonna tasaisen vahvana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen talouskasvu oli 5,07 %. Se jäi kuitenkin odotuksista. Tämä johtui siitä, että kulutuksen kasvu jäi BKT:n kasvuvauhtia hitaammaksi. Yksityisen kulutuksen osuus Indonesian BKT:stä on noin 56 %. Investoinnit sen sijaan kehittyivät myönteisesti. Ne kasvoivat lähes 8 %:n vauhtia. Samalla kauppatase kääntyi negatiiviseksi, kun investointien myötä mm. kone- ja laitetuonti lisääntyi. Myös korkea öljyn hinta vaikutti tuontilaskun kasvamiseen, sillä Indonesia tuo noin puolet tarvitsemastaan raakaöljystä ja öljyjalosteista. Huhtikuussa tuonnin arvo kasvoi 34 % ja viennin arvo 9 %.  Näin vuoden ensimmäisen neljänneksen kauppataseen vajetta kertyi 1,31 mrd. USD, kun ylijäämä oli viime vuonna samaan aikaan 5,43 mrd. USD.  
Indonesian talous kasvaa tällä hetkellä potentiaalinsa mukaisesti, joten kasvua on vaikea nopeuttaa nykyisestään kestävästi ilman rakenne uudistuksia. Valtion budjetti on vain noin 10 % taloudesta. Niinpä Indonesialla ei ole resursseja tukea talouskasvua julkisia menoja kasvattamalla.  Lisäkasvun eväät on hankittava rakennetoimin. Indonesian valtiovarainministeri Sri Mulyani Indrawati totesi puhuessaan parlamentissa, että huomiota tulee kiinnittää entistä enemmän koulutustason ja koulutuksen laadun parantamiseen sekä julkisten palvelujen kehittämiseen sen lisäksi, että meneillään olevien infrastruktuurihankkeiden toteutusta tehostetaan.  Hänen mukaansa julkisia menoja lisäämällä, korkoja laskemalla tai löysäämällä finanssimarkkinoiden sääntelyä ei voida saada aikaan kestävää kasvua. Indonesian on pysyttävä puuttumaan talouden perusrakenteisiin, mihin tarvitaan yhteistyön parantamista keskushallinnon, aluehallinnon ja paikallishallinnon välillä samoin kuin eri ministeriöiden välisen koordinaation parantamista. 

Mittavat infrastruktuurihankkeet

Indonesiassa on parhaillaan menossa noin 103 mrd. USD:n infrastruktuurihankkeet, joiden toteutus on kuitenkin jäänyt aikataulustaan jälkeen. Tähän ovat paljolti syynä hallintoon ja kapasiteettiin liittyvät pullonkaulat ja valion rahoitusresurssit, sillä yksityistä sektoria ei ole toistaiseksi saatu mukaan hankkeisiin toivotussa laajuudessa. Kaikkiaan hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on ollut toteuttaa 355 mrd. USD infrastruktuurihankkeet.  Lisäksi hallitus pyrkii hankkimaan lisäresursseja verouudistuksen avulla.  Toistaiseksi valtion tulot ovat olleet paljolti riippuvaisia raaka-aineiden hinnoista ja hintojen laskun aiheuttamat tulojen menetykset on katettu lainoilla.  Nyt huomio on kiinnittynyt menojen laadun ja kohdentamisen parantamiseen ja kestävään pitkän tähtäimen tulojen kasvattamiseen veron kantoa tehostamalla ja veropohjaa laajentamalla.   Hallitus on jo käynnistänyt laajan verouudistuksen.

Onnistunut finanssi- ja rahapolitiikka talouden vakauden takaajina

Indonesian talouden vakaus rakentuu kansainvälistä kiitosta saaneen makrotalouspolitiikan varaan, mitä uskottava finanssi- ja rahapolitiikka tukevat. Tämä on tärkeää juuri nyt, kun suurimmat taloudellisen kehityksen uhat ovat tulleet Indonesian rajojen ulkopuolelta.  Ne ovat Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan normalisointi ja koron nostot sekä kansainvälisen taloudellisen toimintaympäristön kehitys, mihin kauppasodan uhka liittyy. 
 Indonesia on kyennyt toistaiseksi hallitsemaan paineita konservatiivisen mm. varovaisen finanssipolitiikkansa turvin. Budjettivaje on puristettu 2,19 %:iin, mikä antaa hallitukselle tarvittaessa mahdollisuuden kattaa ennakoituja suurempia menoja lisävelalla julkisen talouden vakautta vaarantamatta. Valuuttavaranto on kasvanut viime vuosina vastaamaan oin 8 kuukauden tuontia. Lisäksi Indonesian keskuspankki on tehnyt swap – sopimuksia alueen muiden keskuspankkien kanssa. Se teki keväällä swap – sopimuksen esimerkiksi Japanin keskuspankin kanssa yli 22 mrd. USD:n tukiluottojärjestelystä, mikä on sen käytettävissä tarvittaessa.  

Valuuttavaranto laskee – keskuspankki nostaa ohjauskorkoa

Indonesian valuuttavaranto oli huhtikuun alussa vajaat 125 mrd. USD, mikä on n. 7 mrd. USD vuoden alun varantoa pienempi. Indonesian talouden herkkä reagointi Yhdysvaltojen korkopolitiikkaan johtuu siitä, että n. 40 % maan rupiamääräisistä velkakirjoista on kansainvälisten sijoittajien hallussa.  Tämän takia Indonesian rupian kurssi reagoi herkästi Yhdysvaltojen koron muutoksiin. Rupia devalvoitui vuoden alkupuoliskolla enimmillään noin 5 % suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Keskuspankki kuitenkin reagoi tähän nostamalla ohjauskorkoaan toukokuussa kahteen otteeseen yhteensä 50 peruspisteellä 4,75 %:iin.  Tämä rauhoitti markkinoita.

Valtion velka alhaisella tasolla

Indonesian valtion velka on verraten alhaisella tasolla noin 29,9 % BKT:stä. Lisäksi keskuspankki on kehottanut yrityksiä suojaamaan ulkomaan valuuttamääräiset luottonsa.  Sen mukaan jopa 90 % ulkomaisia luottoja ottaneista yrityksistä olisi jo tehnyt näin. Indonesian ulkomainen velka jää kokonaisuudessaankin vain noin 34 %:iin BKT:stä. Niinpä tilanne on ajoittaisesta paineesta huolimatta säilynyt valuuttamarkkinoilla suhteellisen vakaana. 
Vaalien läheisyys näkyy hintatukien kasvattamisena ostovoiman tukemiseksi
Indonesian julkistaessa tämän vuoden budjetin esityksessä korostuivat tulonsiirrot alueille ja kunnille sekä infrastruktuuri-investoinnit.  Taloudellisen toimintaympäristön muutosten ja edessä olevien vaalien myötä näkyvimmäksi prioriteetiksi on tullut tänä keväänä kansalaisten ostovoiman tukeminen hintatukia kasvattamalla ja ottamalla keskeisiä tuotteita hintasäännöstelyn piiriin. Indonesiassa järjestetään ensi vuonna järjestetään presidentin ja parlamenttivaalit. Tänä vuonna aluevaalit ovat edessä jo 27.6.2018. 
Hallitus päätti jo viime vuoden lopulla turvautua väliaikaisesti mm. hintasäännöstelyyn. Se on ilmoittanut, että sähkön hinta on jäädytetty vuoden 2019 loppuun saakka samoin kuin subventiobensiinin ja dieselöljyn hinnat. Myös muut polttoaineet on saatettu hintasäännöstelynpiiriin. Aluksi syntyvät tappiot sälytettiin valtion yhtiöiden kannettavaksi, mutta nyt hallitus on ilmoittanut nelinkertaistavansa dieselöljyn ja kerosiinin hintatuen. Tästä aiheutuvat valtiolle arviolta noin 1,8 mrd. USD:n lisämenot. Osaltaan tämän seurauksena Indonesian inflaatiovauhti on hidastunut tänä vuonna.  Huhtikuun inflaatioaste oli 3,23 %.  Keskeisenä tavoitteena hintojen jäädyttämisessä on vähävaraisen kansanosan ostovoimasta huolehtiminen ja yksityisen kulutuksen tukeminen, millä on ratkaiseva merkitys Indonesian BKT:n kasvun kannalta. Maailman pankki onkin arvioinut, että tämän seurauksena yksityisen kulutuksen kasvu tulee kiihtymään vuoden loppua kohden. Tämä auttaa Indonesiaa pitämään yllä ja mahdollisesti hieman nopeuttamaan nykyistä talouden kasvu vauhtia. Vuoden 2018 kasvuksi ennakoidaan tällä hetkellä noin 5.2 %. 

Indonesia kiihdyttää vauhtia kohti digitaalista taloutta

Indonesian hallituksen julkisti digitaalisen talouden varaan rakentuva uudelleen teollistamisohjelma maaliskuussa 2018.  Neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi nimetty ohjelmaan liittyy työttömyysrahaston ja koulutusrahaston perustaminen. Niiden avulla pyritään tukemaan ohjelman täytäntöönpanoa huolehtimalla sen seurauksena työpaikkansa menettävistä sekä antamalla työntekijöille mahdollisuus kouluttautua kykeneviksi vastaamaan uusiin haasteisiin. Erityisinä painopisteinä ovat elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus, autoteollisuus, kemianteollisuus ja elektroninen teollisuus. Tavoitteena on nostaa teollisuuden osuus Indonesian BKT:stä 21–26%:iin ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. 

Työlupabyrokratiaa helpotetaan

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää työntuottavuuden parantamista. Potentiaalia Indonesialta ei tältä osin puutu. Indonesialla on käytössään maailman neljänneksi suurin työvoima. Tätä täydentämään Indonesia tarvitsee kuitenkin myös ulkomaalaista työvoimaa, josta on apua kansallisen työvoiman kapasiteetin kehittämisessä. Indonesia teki ulkomaalaisille investoijille pienen myönnytyksen tänä keväänä antaessaan työlupabyrokratiaa helpottavan asetusmuutoksen. Sen myötä lupien saanti tulee nopeutumaan, vaikka lupien ehtoja sinänsä ei toistaiseksi ole helpotettu. 

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.