Country outlook
Market area:
Industry:

Iso-Britannian infrastruktuuri-investoinnit tarjoavat suomalaiselle teknologialle monenlaisia markkinamahdollisuuksia

09.04.2018
Iso-Britannian infrastruktuuri on tällä hetkellä riittämätön jatkuvasti kasvavan väestön tarpeisiin nähden. Nyt hallitus suunnittelee mittavia investointeja julkiseen liikenteeseen, asuntojen rakentamiseen ja energian tuotantoon taatakseen talouskasvun, joka samalla säästää luontoa.

Iso-Britannia on selvästi jäämässä jälkeen infrastruktuurin kehittämisessä suhteessa muihin G7-maihin. World Economic Forum laski Iso-Britannian sijoitusta 19. sijalta (2006) sijalle 24 (2016) verrattaessa kaikkien maiden infrastruktuurien laatua. Ongelma on tunnistettu Britanniassa. Suurimpina ongelmina pidetään alueiden eriarvoistumista, Lontoon asuntojen huonoa kuntoa ja ylipäätään pulaa asunnoista sekä kalliita hintoja verrattuna olemattomaan palkkakehitykseen. Asuntopulaa eivät helpota Englannin huonot ja ruuhkaiset kulkuyhteydet. Korkeat päästöarvot puolestaan painostavat hallitusta etsimään keinoja päästöjen vähentämiseen uusien innovaatioiden avulla.

Vuoden 2017 lopussa Britannian hallitus linjasi teollisuusstrategiassaan infrastruktuurin parantamisen yhdeksi maan tärkeimmistä tavoitteista. Strategiassa ilmoitettiin tuesta julkiselle liikenteelle, asuntojen rakentamiselle, digitaaliselle verkostolle ja tutkimukselle. Hallituksen keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu etsiä ratkaisuja, jotka ovat yhtä aikaa tehokkaita, luovat talouskasvua sekä säästävät luontoa. Tästä on erikseen linjattu myös hallituksen puhtaan kasvun strategiassa, joka julkaistiin vuoden 2017 lokakuussa. Strategian mukaan hallitus tukee vuoteen 2021 saakka hiilineutraaleja innovaatioita 2,5 mrd. £:lla. Sen lisäksi valtakunnallisella tuottavien investointien rahastolla tuetaan tutkimusta ja innovaatioita 6,7 mrd. £:lla.

Valtakunnallisen infrastruktuuri- ja rakennussuunnitelman mukaan seuraavan 10 vuoden aikana hankkeita on suunniteltu rahoitettavan julkisen ja yksityisen rahoituksen avulla 600 mrd. £:n edestä. Vuoteen 2021 asti kehittämiseen on kaavailtu julkiselle liikenteelle 78,5 mrd. £, energiasektorille 57,1 mrd. £, veden, kaasun ja sähkön saatavuuden turvaamiselle 47,7 mrd. £, julkisen sektorin rakennushankkeille (sisältäen koulut, asunnot, terveydenhuollon, puolustuksen ja oikeusjärjestelmän) 43,1 mrd. £, digitaaliselle verkostolle 10,8 mrd. £, tieteelle ja tutkimukselle 5,1 mrd. £ ja eroosion torjumiselle 2,3 mrd. £. 

Heathrow’n laajennus varmistaisi Lontoon aseman Euroopan kaupankäynnin solmukohtana 


Lontoon Heathrow’n lentokenttä toimii tällä hetkellä 98 %:n kapasiteetilla, mikä estää uusien lentoyhteyksien avaamisen. Hallitus käsittelee kesällä 2018 esityksen, jossa Heathrow saisi vuonna 2025 valmistuvan kolmannen kiitoradan. Kiitoradan toteutumisesta ei ole varmuutta, sillä sille löytyy paljon vastustajia lisääntyvien päästöjen ja melun vuoksi. 2,5 vuotta kestävän hankkeen budjetiksi on arvioitu 15,6 mrd. £. Toteutuessaan kiitorata lisäisi kapasiteettia 260 000 lennolla vuodessa sekä loisi kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Laajennustoimet varmistaisivat Lontoon merkittävän aseman kaupallisen liikenteen solmukohtana myös tulevaisuudessa. Samalla investoinnit takaisivat Lontoon kilpailukyvyn muiden maailman kauppaliikenteen kannalta merkittävimpien kaupunkien joukossa. 

Merkittävimmät julkisen liikenteen hankkeet helpottavat ruuhkia ja asunto-ongelmaa


Julkisen liikenteen tämän hetken suurimpiin hankkeisiin kuuluvat Crossrail ja High Speed 2 (HS2) -radat. Crossrail on junayhteys, joka kulkee Länsi- ja Itä-Lontoon välillä yhtenä pysäkkinään Heathrow’n lentokenttä. Yhteys tuo arvion mukaan 180 000 uutta kotia tehokkaamman julkisen liikenteen piiriin sekä synnyttää 55 000 työpaikkaa mukaan lukien hankkeen työllistämät sekä uudesta radasta hyötyvät yritykset. 14 mrd. £:n budjetin Crossrail on tällä hetkellä Euroopan suurin infrastruktuurihanke.

HS2 on maan eteläosasta pohjoiseen (Lontoo – Birmingham – Manchester – Leeds) parhaimmillaan 400km/h nopeuden mahdollistava ja yhteenlaskettuna 530 kilometriä pitkä junayhteys. 56 mrd. £:n junayhteyden kaavaillaan olevan valmis vuonna 2026. 4,5 miljoonan lentomatkustajan sekä 9 miljoonan automatkustajan on arvioitu korvaavan matkustamisensa HS2:lla. Junayhteys pystyy kuljettamaan tunnissa lähes 15 000 ja päivässä jopa 300 000 matkustajaa.

Kestäville ja ekologisille rakennustekniikoille ja lämmitysratkaisuille on kysyntää


Julkisen liikenteen parannukset luovat uusia kasvukeskuksia ja asuntoja reittien varsille, mikä pitkällä tähtäimellä mahdollisesti tasaa alueiden eriarvoisuutta. Britannian hallitus yksinään on asettanut tavoitteekseen rakennuttaa joka vuosi 300 000 uutta edullista asuntoa. Lontoolle on annettu erikseen 1,7 mrd. £ 26 000 kohtuuhintaisen asunnon rakentamiseen. 

Tavoitteena on etsiä kestäviä ja ekologisia ratkaisuja rakentamiseen ja talojen lämmitykseen. Tällä hetkellä kolmasosa Britannian hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kotitalouksien ja teollisrakennusten lämmityksestä. Erilaisten ekologisten yhteisöjen määrä Lontoossa, esimerkkinä 16 000 talon rakennushanke Aylesburyssä, on kasvamaan päin. Tämä voi olla suomalaisille yrityksille tilaisuus tarjota osaamistaan esimerkiksi moduulirakentamisessa ja ympäristöystävällisissä lämmityskeinoissa. Parlamentin energia- ja ilmastonmuutoskomitea on ilmaissut kiinnostuksensa eri biopolttoaineita ja -materiaaleja, lämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleja kohtaan. Hallitus on varannut 4,5 mrd. £ kannustaakseen kotitalouksia ja yrityksiä etsimään hiilineutraaleja lämmitysvaihtoehtoja. Suunnitteilla on asettaa vuokranantajille esimerkiksi lämmityksen vähimmäispäästövaatimukset. 

Hallitus käyttää tulevaisuudessa paljon resursseja energiasektorin hankkeisiin


Iso-Britannia on sitoutunut noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta sekä EU:n yhteisiä tavoitteita kasvihuonekaasujen vähentämiseksi Brexitistä huolimatta. Suurimpien julkisen liikenteen hankkeiden jälkeen painotus siirtyy lähes täysin energiasektorin kehittämiseen, erityisesti uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Valtakunnallisen infrastruktuuri- ja rakennussuunnitelman mukaan energiantuotannon kehittämiseen on budjetoitu yli 100 mrd. £ vuoden 2021 jälkeiselle ajalle. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuudet olivat 22,3 % tuotetusta sähköstä, 5,6 % tuotetusta lämmöstä ja 4,2 % julkisen liikenteen käyttämistä polttoaineista. Tämä tekee yhteensä 8,3 % kaikesta käytetystä energiasta. Tavoitteena on nostaa osuudet tuotetulle sähkölle 30 %:iin, lämmölle 12 %:iin ja julkiselle liikenteelle 10 %:iin. Tällä hetkellä tuotettu uusiutuva energia koostuu 70,7 prosenttisesti bioenergiasta, 20,8 prosenttisesti tuulivoimasta, 4,2 prosenttisesti aurinkovoimasta sekä 3,2 prosenttisesti vesivoimasta. 

Bioenergian käytön toivotaan kaksinkertaistuvan liikenteessä käytetyn polttoaineen lähteenä. Iso-Britannia on edelläkävijä tuulivoiman käytössä, mutta etsii jatkuvasti parempia innovaatioita tuulivoiman teknologialle vähentääkseen tuoton kustannuksia. Kysyntää on esimerkiksi merelle istutettavien tuulivoimaloiden alustoille sekä lapateknologialle. Aurinkopaneelit ovat yleistyneet nopeasti myös kotitalouksissa, mutta hallitus toivoisi ihmisten investoivan aurinkoenergiaan ilman valtion kannustimia. Uusiutuvan energian innovaatioille on paljon kysyntää, mutta kysynnän kannalta hallitus pitää tärkeänä kustannuksien pitämisen vähintään yhtä alhaalla kuin korvaamansa kustannukset.

Hallituksen muihin kiinnostuksenkohteisiin kuuluvat esimerkiksi vetytalous, ydinvoiman mahdollisuudet sekä hiilen käytön, talteenoton ja varastoinnin ratkaisut. Iso-Britannia etsii jatkuvasti innovaatioita tuomaan ydinvoimalan rakennus- ja ylläpitokustannuksia alas taaten samalla ydinvoimaloiden turvallisuuden. Kysyntää on myös ydinvoimajätteen varastointiin liittyvästä osaamisesta. Yksi merkittävimmistä energiasektorin hankkeista on pääosin yksityisen sektorin rahoittama Hinkley Point C -ydinvoimalan rakentaminen. Kyseisen ydinvoimalan odotetaan tuottavan sähköä lähes 6 miljoonalle kotitaloudelle.

Teknologiainvestoinneilla tavoitellaan kestävää kasvua 


Hallitus toivoo sähköllä toimivien kulkuneuvojen käytön lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi. Kattavalla verkostolla ja digitaaliseen teknologiaan panostamalla esimerkiksi junaliikenteestä saadaan luotettavampi. Tällä hetkellä hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada koko maan kattava nopea internet. Hanke on kesken samalla kun hallitus investoi jo tulevaisuuden 5G ja SWIFT (Superfast Wi-Fi In-carriage-for Future Travel) -verkkoihin. Tällä hetkellä kuituverkon kattavuus on ainoastaan 3 % koko maasta. Digitaalisten verkkojen kehittämiseen on varattu budjetista 10,8 mrd. £ vuoteen 2021 asti. Tämän lisäksi kevään 2018 budjettipäivityksessä 5G -verkon kehittäminen sai 160 milj. £:n ja kuitukaapeliverkkohanke 190 milj. £:n lisärahoitukset.

Britannian isoissa kaupungeissa, varsinkin Lontoossa, ilmanlaatu on monin paikoin huono. Hallitus auttaa Englannin viranomaisia etsimään keinoja ilmanpuhdistukseen 475 milj. £:lla. Ilmanlaatua parantaakseen hallitus toivoo esimerkiksi sähkökulkuneuvojen yleistyvän tukemalla tutkimustyötä ja investoimalla latauspisteisiin 400 milj. £:lla.


Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.