Country outlook
Market area:
Industry:

Maailman Markkinat 2018-2019: Saudi-Arabia

01.10.2018

Saudi-Arabian Vision 2030:n toimeenpano on kiihtynyt Mohammad bin Salmanin noustua kruununprinssiksi kesällä 2017. Kruununprinssin visio Saudi-Arabiasta on maailmalle avoin innovaatiokeskus, jossa islamin tulkinta on modernia ja joka saa tulonsa öljytalouden ulkopuolisista lähteistä. Tätä visiota toimeenpannaan yksityistämällä, työllistämällä saudeja sekä megahankkeilla, kuten Punaisenmeren turismihanke ja Aqabanlahdelle perustettava uusi tulevaisuuden kaupunki Neom. Saudi-Arabian avautuessa ja uudistuessa syntyy suomalaisyrityksille mahdollisuuksia myös aivan uusille sektoreille, kuten kulttuurisektorille, joka luodaan lähes tyhjästä. Saudi-Arabialle tärkeät ulkomaiset investoinnit edellyttävät myös maakuvan parantamista, johon on ryhdytty massiivisella panostuksella. Sisäisten uudistusten resursseja sitoo vastakkainasettelu Iranin kanssa, mikä näkyy muun muassa kalliissa ja pitkittyneessä Jemenin sodassa.

 
Talouden ja ulkomaankaupan kehitys
 
Inflaatio oli vuonna 2017 lähes nollassa, mutta se on vuoden 2018 puolella kiihtynyt kolmeen prosenttiin. Taustalla vaikuttaa prosentin arvonlisäveron käyttöönotto ja polttoaineen hinnan merkittävä korotus vuoden alusta. Myös talouskasvun osalta vuosi 2017 jäi nollaan. Talouden tilanne on ollut vaikea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Öljyn hinnan kohentuminen vuoden 2017 kesästä lähtien vaikuttaa Saudi-Arabian talouteen yhä paljon, öljysektorin vastatessa vajaa puolta maan bruttokansantuotteesta. Noin 56 prosenttia bruttokansantuotteesta koostuu esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin palveluista, kaupasta ja öljystä riippumattomasta valmistusteollisuudesta. Vajaa kaksi kolmannesta valtion tuloista tulee yhä öljystä. Öljytalouden ulkopuoliset valtion tulot koostuvat muun muassa veroista ja erilaisista viranomaismaksuista, esimerkiksi korotetut viisumimaksut ja arvonlisävero. Arvonlisävero kasvattaa valtion öljystä riippumattomia tuloja huomattavasti. Vuoden 2018 budjetti on historian suurin ja sen tarkoituksena on elvyttää yksityistä sektoria ja kotimaista kysyntää. Budjetti perustuu 2,7 prosentin talouskasvulle. Velanotto on 52 miljardia dollaria, mikä nostaa velan osuuden 21 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Velanoton ennakoidaan kasvavan 26 prosenttiin vuonna 2020, mutta vuonna 2023 budjetin odotetaan olevan tasapainossa. Saudi-Arabian virallisia talouslukuja leimaa kuitenkin läpinäkymättömyys, ja osa tuloista kanavoituu suoraan kuningasperheelle. 
 
Suomen tavaravienti Saudi-Arabiaan kasvoi edellisvuodesta 300 miljoonaan euroon vuonna 2017. Tavaravienti on keskittynyt koneisiin ja laitteisiin sekä paperiin ja puutavaraan. Palvelujen merkitys on kasvussa ja samoin viennille on noussut uusia sektoreita, kuten terveys ja koulutus. Tämän tilaston ulkopuolelle jäävien palvelujen viennin merkitys on kasvava. Samoin on huomioitava, että kolmansien maiden kautta tulevat tuotteet eivät näy tullin tilastoissa. Saudi-Arabian markkinoiden merkitys Suomen taloudelle on siten huomattavasti suurempi, kuin mitä viralliset tilastot osoittavat. Tuonti Saudi-Arabiasta Suomeen oli vuonna 2017 65 miljoonaa euroa. Saudi-Arabia tuo Suomeen lähinnä muovia ja öljyä (petrokemian tuotteet). 
 
Saudi-Arabian pääkauppakumppanit ovat viennin (pääosin öljy) osalta Japani, Kiina, Intia, USA ja Etelä-Korea. Tuonnin osalta Kiina, Yhdysvallat, Arabiemiirikunnat, Saksa ja Intia ovat viisi suurinta kauppakumppania. Öljyvaurautta kuluttamaan tottunut Saudi-Arabia ostaa ulkomailta lähes kaiken tavaran, elintarvikkeet ja monet palvelut. Tätä talouden yksinkertaista yhtälöä haastetaan nyt yksityistämällä, paikallistamalla tuotantoa ja houkuttelemalla ulkomaisia investointeja Saudi-Arabiaan.
 
Saudi-Arabia katsoo, että tuotannon paikallistamisessa sen valtteja ovat muun muassa halpa maa ja energia sekä keskeinen sijainti (puolet maailman väestöstä alle viiden tunnin lennon päässä). Yli 20-miljoonaisen, ostovoimaisen saudiväestön kysyntää täydentää julkinen sektori, joka on myös monessa projektissa keskeinen asiakas. Saudi-Arabia on yksi maailman suurimpia puolustustarvikkeiden ostajia (vuonna 2016 sotamenoihin käytettiin 28 prosenttia budjetista, 60 miljardia dollaria). Puolet näistä puolustustarvikeostoista on tarkoitus vuoteen 2030 mennessä tuottaa paikallisesti.  Tarjouskilpailuissa lokalisaatio on tärkeä etu – Saudi-Arabian hallinto voi olla valmis maksamaan korkeamman hinnan, jos paikallinen vaikutus on huomioitu kilpailijoita paremmin. 
 
Yksityinen sektori vastaa nykyisin vain 40 prosenttia Saudi-Arabian bruttokansantuotteesta. Julkisen sektorin merkitys näkyy myös työpaikoissa. Yli 70 prosenttia työssäkäyvistä saudeista on julkisen sektorin palveluksessa. Yksityisen sektorin osuuden kasvattamista varten on käynnistetty yksityistämisohjelma, joilla tavoitellaan öljytalouden ulkopuolisten tulojen lisäämistä valtion kassassa ja yksityisen sektorin bruttokansantuoteosuuden nostamista 65 prosenttiin. Yksityistämisohjelma koskee sektoreita kuten ympäristö ja vesi, liikenne, energia, telekommunikaatio ja IT, koulutus sekä terveys. Yksityistämisohjelmalla odotetaan saavutettavan 10 miljardin dollarin säästöt ja 12 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa. Saudi-Arabian kultasuonen ja maailman suurimman yhtiön Saudi Aramcon paljon puhuttua listautumisantia on lykätty loppuvuoteen, eikä ole varmuutta toteutuuko listaus vuonna 2018 ollenkaan. Listaus tultaneen tekemään Saudi-Arabian oman pörssin Tadawulin lisäksi johonkin ulkomaiseen johtavaan pörssiin.
 
Öljyriippuvuuden vähentämiseksi ja talouden monipuolistamiseksi Saudi-Arabia on panostamassa uusiutuviin energianlähteisiin. Aurinkoenergiasta on puhuttu jo pitkään ja nyt Saudi-Arabia on rakentamassa maailman suurinta, 200 miljardin dollarin aurinkoenergiavoimalaa japanilaisen Softbankin kanssa. Saudi-Arabia monipuolistaa energialähteitä myös ydinenergialla. Suunnitelmissa on peräti 16 reaktorin rakentaminen, joiden vaatimaa uraania on tarkoitus kaivaa omasta maaperästä. Kaivosteollisuus onkin yksi lupaavista teollisuudenaloista. Saudi-Arabian maaperästä löytyy muun muassa kultaa, fosfaattia, alumiinia ja erilaisia teollisuuden mineraaleja. Jätteiden kierrätykseen ja kiertotalouden mahdollisuuksiin ei kiinnitettä kovinkaan paljon huomiota. Potentiaalia on kuitenkin valtavasti ja sitten, kun siihen herätään, hallinnolta voidaan odottaa nopeitakin liikkeitä.
 
Ulkomaisten investointien houkuttelu on tärkeä kulmakivi Vision 2030-ohjelmassa, ja sen osalta on aloitettu erilaisia projekteja liiketoimintaympäristön helpottamiseksi ja liikemiesten viisuminsaannin yksinkertaistamiseksi. Myös maakuvan parantaminen tähtää muun muassa kansainvälisten investoijien houkutteluun. 
 
Ulkomaisia investointeja tarvitaan, mutta ei työllisyyden kustannuksella. Nimenomaan saudikansalaisten työllistäminen on keskeinen tavoite ja avainasemassa öljyriippuvaisuudesta irtaantumisessa. Saudeja pyritään työllistämään saudisaatio-ohjelman avulla, eli yksinkertaistettuna korvaamalla yrityksissä ulkomaalaiset työntekijät saudeilla. Vierastyöntekijöiden määrää pyritään myös vähentämään muuttamalla työvoimaintensiiviset markkinat pääomaintensiivisiksi, jolloin osa työpaikoista katoaa. Saudinaisten työllistäminen on yksi työmarkkinoita eniten muuttavista tekijöistä. Työministeriön mukaan tällä hetkellä naisten työttömyysaste on 35 prosenttia ja osallistuminen työelämään vain reilu 20 prosenttia.  Jälkimmäinen luku on tarkoitus nostaa vuoteen 2030 mennessä 33 prosenttiin. Naisia pyritään houkuttelemaan töihin muun muassa sallimalla autolla ajaminen naisille kesäkuussa 2018. Naisten työllistämisessä haasteena on myös se, että osa ammateista (liittyen esimerkiksi öljyteollisuuteen) on yhä kielletty naisilta. Uusia ammatteja kuitenkin avataan koko ajan ja nyt naiset voivat hakea myös armeijan palvelukseen. Työpaikkoja sekä saudimiehille että saudinaisille on tarkoitus kasvattaa etenkin vähittäiskaupassa, liikenteen ja turismin sektoreilla. Työttömyyden mittaamisessa viranomaiset keskittyvät saudikansalaisten työttömyyteen. Saudien työttömyysaste oli viranomaisten mukaan 12,3 prosenttia vuonna 2017, eikä sitä ole ainakaan vielä onnistuttu saamaan laskuun.
 
Saudi-Arabia on voimakkaasti riippuvainen ulkomaalaisesta halpatyövoimasta. Saudi-Arabiassa on virallisten lukujen mukaan lähes 11 miljoonaa työssäkäyvää vierastyöläistä, kolmasosa maan väestöstä, mutta perheenjäsenet ja laittomasti maassa olevat mukaan lukien luku on todellisuudessa huomattavasti suurempi. Valtaosa vierastyöläisistä on Etelä-Aasiasta ja matalan palkkatason maista, minkä lisäksi myös länsimaisia on lukuisissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Saudisaation, vierastyöntekijöille kohdistettujen maksujen ja taloustilanteen vuoksi miljoonien odotetaan lähtevän vuoden 2018 aikana. Pelkästään huhtikuun aikana arvioitiin miljoonan vierastyöntekijän lähteneen ja suurempaa joukkoa odotetaan kesälle, kun koulut päättyvät. Tällä on suuri vaikutus kotimaiseen kysyntään ja esimerkiksi kiinteistömarkkinoihin.
 
 
Yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne
 
 
Saudi-Arabiassa politiikka ja kauppa kietoutuvat yhä tiiviisti toisiinsa. Kaupallisia tavoitteita edistetään parhaiten korkean tason vierailuilla ja julkinen sektori on edelleen tärkeä asiakas monessa projektissa.
 
Uudistukset ja vision 2030 toimeenpano henkilöityvät kruununprinssi Mohammad bin Salmaniin. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja muutosvauhti on konservatiiviselle maalle nopea. Uudistusten nopean etenemisen taatakseen kruununprinssi on keskittänyt valtaa itselleen ja vahvistanut asemaansa kovin ottein. Syrjäytettyään serkkunsa ja noustuaan varakruununprinssistä kruununprinssiksi kesällä 2017 Mohammad bin Salman on julistanut Saudi-Arabian palaavan maltilliseen islamin tulkintaan, laajentanut viihdetarjontaa, sallinut elokuvateatterit yli 30 vuoden jälkeen sekä tehnyt naisten asemaa parantavia uudistuksia, joista tunnetuin on naisten autolla ajamisen salliminen. Moni uudistuksista tähtää ihmisten vapaampaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja avoimempaan yhteiskuntaan, mutta sananvapauden laajentamisesta tai demokratiasta uudistuksissa ei ole kyse. Absoluuttinen valta säilyy kuningashuoneella, jolle myös armeija ja turvallisuusviranomaiset ovat uskollisia. Marraskuussa 2017 korruptionvastaisen taistelun nimissä tehdyt pidätykset herättivät kritiikkiä ja huolta pidätettyjen kohtelusta. Saudi-Arabian viesti pidätysten myötä oli, että maassa ei enää tarvitse maksaa lahjuksia. Pidätykset kuitenkin toivat ennakoimattomuutta, mikä huolestuttaa sijoittajia.
 
Ulkopoliittisesti Saudi-Arabia on ottanut nykyisen kuninkaan 2015 alkaneella kaudella aktiivisemman linjan. Ulkopolitiikkaa leimaa vastakkainasettelu Iranin kanssa. Jo neljättä vuotta jatkuvasta Jemenin sodasta ei ole helppoa ulospääsyä ja se sitoo resursseja, joille olisi käyttöä uudistusten toimeenpanossa. Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti katkaisivat suhteensa Qatariin kesällä 2017 ja syyttivät sitä muun muassa terrorismin rahoituksesta. Suhde Qatariin on ollut sittemmin varsin kylmä, esimerkiksi rajanylitys Saudi-Arabian ja Qatarin välillä on kiinni ja ilmatila on suljettu qatarilaisilta lentoyhtiöiltä. Qatarin osalta Saudi-Arabian viesti on, että Qatar ei ole sille prioriteetti ja nykytilanne sopii sille hyvin. Pitkäaikainen liittolaisuussuhde Yhdysvaltain kanssa säilyy Saudi-Arabian prioriteeteissa. Saudi-Arabian tempova politiikka heijastuu liiketoimintaympäristöön, kun yllätyksellisiä liikkeitä ei voi sulkea pois. Päätökset tehdään pienessä piirissä ja riskinotto on kasvanut. 
 
Vision 2030 toimeenpano ja maailmalle avautuminen vaikuttavat voimakkaasti uusien sektorien syntyyn. Näistä tässä mainittakoon kulttuuri ja viihde sekä matkailu. Taloudellisena perusteena kulttuuritarjonnan kasvattamiselle sekä matkailusektorin kehittämiselle on saudiväestön matkailun kääntäminen ulkomailta kotimaahan. Saudit kuluttavat vuodessa arviolta yli 20 miljardia dollaria ulkomailla – joidenkin arvioiden mukaan keskimäärin yli 6000 dollaria matkaa kohden, enemmän kuin mikään muu kansa. Tästä summasta kilpailee nyt siis myös Saudi-Arabia itse. 
 
Matkailun saralla Saudi-Arabia entisöi keskeisimpiä historiallisia nähtävyyksiään ja rakentaa infrastruktuuria.  Punaisenmeren rannalle on suunnitteilla suuri turismikeskus alueelle, joka kattaa 50 saarta. Turismia pyritään kotimaan lisäksi houkuttelemaan myös ulkomailta. Ensimmäiset turismiviisumit oli tarkoitus myöntää huhtikuussa 2018, mutta aikataulu on viivästynyt. Toistaiseksi maahan ei ole saanut turistiviisumia ja maassa vierailevat ulkomaan kansalaiset ovat koostuneet pitkälti pyhiinvaeltajista ja liikemiehistä.
 
Kulttuurille ja viihteelle syntyy uudet markkinat Saudi-Arabiassa, jossa yli kolme vuosikymmentä kestänyt äärimmäisen tiukkaan islamin tulkintaan perustuva ajanjakso on päättymässä.  Pitkän tauon jälkeen maassa on järjestetty ensimmäiset konsertit, musiikkiesitykset ja elokuvanäytökset. Uusi kulttuuriviranomainen General Culture Authority on perustettu luomaan kokonaiset teollisuudenalat kirjallisuuden, visuaalisen taiteen, musiikin, elokuvateollisuuden ja teatterin aloilta. Tavoitteena on liiketoimintamahdollisuuksien luominen yksityiselle sektorille, kansallisen identiteetin vahvistaminen ja nuorten saudien kulttuurielämän rikastuttaminen kotimaassa sekä toisaalta investoijien ja turistien houkuttelu maahan. Viihdetarjonta noin kahdeksalle miljoonalle pääkaupungin asukkaalle kasvaa merkittävästi, kun Riadin eteläpuolelle rakennettava viihdekaupunki Qiddiya valmistuu. Rakennustyöt ovat kuitenkin vasta alkaneet. 
 
Saudi-Arabiassa käynnistettiin edellisen kuningas Abdullahin kymmenvuotisen kauden aikana erilaisia miljardiluokan rakennushankkeita. Näistä esimerkkeinä ovat vielä rakenteilla oleva kymmenistä pilvenpiirtäjistä koostuva King Abdullah Financial District Riadissa, Riadin metro, joka koostuu kuudesta samanaikaisesti parhaillaan rakennettavasta metrolinjasta sekä valtava 100 miljardin King Abdullah Economic City länsirannikolla. Syksyllä 2017 julkistettu Neom on kuitenkin näihin verrattuna aivan omaa luokkaansa. Neom on kaupunki, jonka Saudi-Arabia aikoo perustaa Agaban lahdelle maan luoteiskulmaan. Tavoitteena on luoda tyhjälle, luonnontilaiselle alueelle miljoonan ihmisen superkaupunki, joka saa sähkönsä uusiutuvasta energiasta, jossa on ilmainen 5G-verkko ja oma, Saudi-Arabiasta poikkeava lainsäädäntönsä. Rantaviivaa Neomilla olisi noin 500 kilometriä. Alue on ilmastoltaan ihanteellinen ja lyhyen lentomatkan päässä Euroopasta. Lisäksi osana Neom-projektia rakennetaan silta saarten kautta Egyptiin Siinain niemimaalle yhdistäen Sharm el-Sheikin Neomiin. Vuoden 2018 loppuun mennessä on tarkoitus saada yleiskaava valmiiksi, jonka jälkeen aloitetaan ensimmäisen vaiheen rakentaminen. Tavoiteaikataulu on noin 15 vuotta. Saudit ovat allokoineet 500 miljardia dollaria projektiin. 
 
Sääntely-ympäristön kehitys
 
Kaupanesteisiin liittyen on kolme haastetta, jotka koskevat lähes kaikkia Saudi-Arabiassa toimivia ulkomaisia yrityksiä: arvonlisävero, saudisaatio ja viisumit. Arvonlisävero otettiin käyttöön 1.1.2018 alkaen, mutta käytännöt ovat vasta muotoutumassa. Vaikka vero on melko matala (viisi prosenttia), sen keruun järjestäminen ja monimutkaisiin kysymyksiin vastaaminen on uusi haaste Saudi-Arabian veroviranomaiselle (GAZT, General Authority of Zakat and Tax). Tuloveroa maassa ei ole, mutta ulkomaisille työntekijöille kohdistettuja maksuja voidaan pitää eräänlaisena verona. Verolainsäädäntö kohtelee ulkomaalaisia yrityksiä eri tavoin kuin kotimaisia. Ulkomaiset yritykset maksavat 20 prosenttia veroa nettovoitoistaan, mutta GCC-maiden kansalaisten ja paikallisten omistamat yritykset maksavat islamilaisen zakat-maksun, joka on 2,5 prosenttia erikseen laskettavasta verotuspohjasta.
 
Saudisaatio on ollut yksityisen sektorin haasteena jo pidempään. Sektorista ja yrityksen koosta riippuen yrityksiä koskevat kiintiöt siitä, kuinka monta saudikansalaista heidän tulee suhteessa palkata. Kansalaisuus ei sinänsä ole ongelman ydin vaan se, että ulkomaiseen työvoimaan tottuneessa maassa on vaikea löytää ammattitaitoisia saudeja, ja hyvät saudityöntekijät ovat herkkiä vaihtamaan työnantajaa. Kiintiöiden lisäksi ulkomaista työvoimaa ja mukana seuraavia perheenjäseniä koskevat erilaiset ja vuosittain nousevat maksut, joiden tarkoitus on sama: vapauttaa työpaikkoja oman maan kansalaisille.
 
Kolmas kauppaa hankaloittava tekijä, joka koskee myös valtaosaa maassa toimivista ulkomaalaisista yrityksistä, on viisumin saaminen. Vaikka yleensä liikeviisumin saa, jos sitä tarvitsee, sen hakeminen on yhä monimutkaista ja liikemiehiltä vaaditaan yhä kutsukirje. Saudi-Arabian tavoite on kuitenkin helpottaa viisumiprosessia, mistä esimerkkinä on ensimmäisten turistiviisumien myöntäminen vuoden 2018 aikana.
 
Saudi-Arabian toimissa on nähtävissä kasvava multilateralismi, eli monenväliset järjestöt ovat nostaneet merkitystään saudien silmissä. WTO:ssa Saudi-Arabia on ollut jäsen vuodesta 2005. Standardisoinnin osalta yhteistyö EU:n kanssa on ollut aktiivista. Yhteistyö on myös suomalaisten yritysten etu, jos Saudi-Arabia päätyy määrittämään standardinsa lähelle EU:n standardeja. Qatarin tilanteen vuoksi Persianlahden yhteistyöneuvosto GCC jatkaa toimintaansa toistaiseksi, mutta korkean tason kokoukset on jäädytetty. Yhteistyössä on joitakin takkuja, esimerkiksi yhdessä sovitun arvonlisäveron käyttöönoton teki sovitussa aikataulussa lopulta vain Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat. Ruokavientiä koskeva GCC maiden kesken (ja EU:n konsultoimana) laadittu ohjeistus on sekin jäänyt toimeenpanematta. Elintarvikealalla myös elintarvikkeiden halal-säännökset on huomioitava ja lihantuontiin ovat vaikuttaneet tuontikiellot eri EU-maista. Huolta on myös ollut siitä, että täyttä varmuutta immateriaalioikeuksien kunnioittamisesta ei ole.
 
Suomalaisnäkökulmasta Saudi-Arabian liiketoimintaympäristön yleisinä haasteina ovat vaihtelevat käytännöt ja tulkinnat, epäselvyys prosesseissa ja raskas byrokratia. Saudi-Arabiassa on kuitenkin nähtävissä määrätietoisuutta liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiseksi, mutta tavat muuttuvat hitaasti. Myös hallinnon päätöksenteon ennakoimattomuus tuo oman jännityselementtinsä, vaikka isossa kuvassa suunta on selkeä: vision 2030 toimeenpano.
 
Vilma Peltonen toimii edustuston päällikön sijaisena Suomen Riadin suurlähetystössä, Saudi-Arabiassa. ​
 

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.